G

 

slovenský časopis pre geometriu a grafiku

ročník 1 (2004), číslo 2

 

Slovak Journal for Geometry and Graphics

Volume 1 (2004), Number 2
 

ISSN 1336-524X

 

Obsah - Contents


Reconstructing 3D surfaces from the images of scene using structured light
Rekonštrukcia 3D plôch z priemetov scény použitím štrukturovaného svetla
Roman Kapusta - Martin Šperka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


Plášte telies
Solid nets
Božena Koreňová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13


Emil Müller - vrcholný predstaviteľ viedenskej geometrickej školy
Emil Müller - the top representative of the Vienna`s geometrical school
Zita Sklenáriková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19


Geometry and Physics: Bilateral inspirations in dynamical systems
Geometria a fyzika: bilaterálne inšpirácie v dynamických systémoch
Jozef Zámožík - Iveta Markechová - Daniela Richtáriková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35


Geometrické aspekty zobrazovania priestoru v maliarstve
Geometric aspects of spatial representation in painting
Ladislav Kvasz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

 

Abstrakty

 

Rekonštrukcia 3D plôch z priemetov scény použitím štrukturovaného svetla

Reconstructing 3D surfaces from the images of scene using structured light

1Roman Kapusta - 2Martin Šperka

1Slovak University of Technology Faculty of Informatics and Information Technology Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, SR
1 e-mail: kapustadecef.elf.stuba.sk - 2e-mail: martin.sperkafiit.stuba.sk

 

Abstrakt.  V tomto článku podáme prehľad metód na digitalizáciu 3D objektov. Zameriame sa na metódy, ktoré využívajú štruktúrované svetlo. Spoločnou časťou väčšiny metód je triangulácia, ktorú podrobne popíšme.

Abstract.  This paper gives overview of 3D digitizing methods especially ones using structured light. Common part of most digitizing methods is the triangulation which is described in details.

Kľúčové slová:  digitalizácia objektov, štruktúrované svetlo, triangulácia

Key words:  object digitization, structured light, triangulation

Späť

Back 

Plášte telies

Solid nets

Božena Koreňová

Katedra matematiky, KMDG DF TU vo Zvolene, Masarykova 24, 960 53 Zvolen, SR
e-mail: korenovavsld.tuzvo.sk

 

Abstrakt.  Článok pojednáva o nezastupiteľnom vplyve geometrie na intelektuálny rast mládeže. Prezentovaných je niekoľko praktických príkladov, ktoré môžu prispieť k rozvoju tvorivého, kreatívneho myslenia.

Abstract.  The article deals with the irreplaceable impact of geometry on the intellectual growth of the youth. There are presented several practical examples that might contribute to the development of creative thinking.

Kľúčové slová:  komunikácia, priestorové javy, vesmír, poznávanie, prežívanie, vnem, manuálna činnosť, priestorová inteligencia

Key words:  communication, space events, universe, knowledge, ,perception, manual activity, spatial intelligence

Späť

Back 

Emil Müller - vrcholný predstaviteľ viedenskej geometrickej školy

Emil Müller - the top representative of the Vienna`s geometrical school

Zita Sklenáriková

FMFI UK, Katedra geometrie, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR
e-mail: zita.sklenarikovafmph.uniba.sk

 

Abstrakt.  V článku je stručne opísaný život a práca Emila Müllera, vrcholného predstaviteľa viedenskej geometrickej školy, najmä v kontexte modernizácie osnov deskriptívnej geometrie v rámci všeobecnej reformy výučby matematiky na začiatku minulého storočia. Bez zaváhania ho možno označiť za metodológa a organizátora technického a pedagogického vzdelávacieho systému v oblasti deskriptívnej geometrie v Rakúsku. Mimoriadny význam, ktoré prisudzoval postgraduálnemu štúdiu kandidátov učiteľstva, môže byť chápaný ako výzva pri hľadaní moderných trendov vo výučbe matematiky a deskriptívnej geometrie na začiatku 21. storočia.

Abstract.  In the paper, there is briefly described life and work of Emil Müller, the top representative of the Vienna`s geometrical school, namely in the context of the modernization of the instruction in descriptive geometry within the framework of the general reform of the education in mathematics at the beginning of the past century. He can be declared, without hesitation, a metodologist and an organizer of the technical and teaching educational system in the sphere of descriptive geometry in Austria. The extraordinary importance that he has assigned to the postgraduate studies of the teaching candidates could be understood as a challenge in our search for modern trends in the education of mathematics and descriptive geometry at the start of the 21th century.

Kľúčové slová:  história deskriptívnej geometrie, deskriptívno-geometrické vzdelávanie, výchova kandidátov učiteľstva, celoživotné vzdelávanie učiteľov

Key words:   history of the descriptive geometry, education in the descriptive geometry, education of the teacher candidates, the postgraduate teacher training

Späť

Back 

Geometria a fyzika: bilaterálne inšpirácie v dynamických systémoch

Geometry and Physics: Bilateral inspirations in dynamical systems

1Jozef Zámožík - 2Iveta Markechová - 3Daniela Richtáriková

1,2Katedra matematiky, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, STU v Bratislave, Paulínska 16, 917 24 Trnava, SR
3Katedra matematiky, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava, SR
1e-mail: zamozoznam.sk - 2e-mail: markmtf.stuba.sk - 3e-mail: daniela.richtarikovastuba.sk

 

Abstrakt.  Článok obsahuje príklady niektorých konkrétnych dynamických systémov v geometrii, aplikácie vo fyzike a stručne opisuje nástroje analýzy logistického modelu, bifurkácií a deterministického chaosu. Krátko sa zmieňujeme o významnom objave, ktorým je Feigenbaumovo číslo?

Abstract.  This paper presents examples of some concrete dynamical systems in geometry, applications in physics and brief description of logistic model, bifurcations and deterministic chaos analysis tools. Short note on significant discovery of the Feigenbaum constant is added.

Kľúčové slová:  dynamický systém, chaos, IFS, logistický model, bifurkácie, lomová mechanika, prášková metalurgia, Brownov pohyb, turbulencia

Key words:  dynamical system, chaos, IFS, logistic model, bifurcations, fracture mechanics, powder metallurgy, Brownian motion, turbulence

Späť

Back 

Geometrické aspekty zobrazovania priestoru v maliarstve

Geometric aspects of spatial representation in painting

Ladislav Kvasz

Katedra humanistiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 84248 Bratislava, SR

 

Abstrakt.  Cieľom predkladaného príspevku je na niekoľkých vybraných príkladoch ilustrovať spôsob, akým maliari porušujú geometrické pravidlá zobrazovania priestoru a tým dosahujú zvláštnu pôsobivosť svojich obrazov. Takto vedľa objavovania perspektívy v ranej renesancii a jej tvorivého používania v neskorších obdobiach máme tretie miesto dotyku geometrie a maliarstva. Ide o porušovanie pravidiel geometrie v maliarstve.

Abstract.  The aim of the paper is to illustrate the ways in which painters violate the geometric rules of spatial representation in order to achieve special appeal of their paintings. Thus besides the discovery of the perspective in the early Renaissance and its creative use in the later periods we have here a third point of contact between painting and geometry. I have in mind the various ways of violating the rules of geometry by painters.

Kľúčové slová:  geometrické ilúzie, dejiny geometrie, geometria maliarstva

Key words:  geometric illusions, history of geometry, geometry of painting

Späť

Back