G

 

slovenský časopis pre geometriu a grafiku

ročník 2 (2005), číslo 4

 

Slovak Journal for Geometry and Graphics

Volume 2 (2005), Number 4
 

ISSN 1336-524X

 

Obsah - Contents


Perspektívy geometrie na začiatku 21. storočia
Perspectives of Geometry at the beginning of the 21st century
Ján Čižmár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


Tři modely bistatické altimetrie
Three models of bistatic altimetry
Milada Kočandrlová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15


Interpolačné splajny s Hermitovými kubickými segmentami
Interpolation splines with Hermit cubic segments
Soňa Kudličková, Valent Zaťko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29


Geometrické úvahy nad Dürerovou Melancholií I
Geometric consideration on Dürer's Melencolia I
Marie Kupčáková. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49


Composition of two cycloidal movements
Skladanie dvoch cykloidných pohybov
Eva Stanová, Eva Baranová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

 

Abstrakty - Abstracts

 

Perspektívy geometrie na začiatku 21. storočia

Perspectives of Geometry at the beginning of the 21st century

Ján Čižmár

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, FMFI UK v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR
e-mail: jan.cizmarfmph.uniba.sk

 

Abstrakt.  Článok sa zaoberá niektorými aspektmi súčasného stavu geometrie a potenciálnymi perspektívami jej vývoja na začiatku 21. storočia. Na príkladoch z nedávnej minulosti poukazuje na zložitosť analýzy a na úskalia kategorických prognóz.
Separovane sú posudzované vyhliadky vývoja geometrie ako mnohostrannej modernej vedeckej disciplíny, ako predmetu výučby na všetkých úrovniach školského systému a ako významnej zložky vo vedeckých a technických aplikáciách. Špeciálne je hodnotené súčasné postavenie deskriptívnej geometrie v inžinierskom vzdelávaní a jej význam pre nové vedecko-aplikačné disciplíny spojené s rozvojom informačných a komunikačných technológií takého druhu, ako sú počítačová geometria a počítačová grafika.

Abstract. This paper deals with some aspects of the contemporary state of the geometry and potential prospects of its development at the beginning of the 21st century. It refers to a complicated analysis and difficulties of categorical forecasts at several examples from the recent past. Separately are appraised expectations of the development of the geometry as a many-sided modern scientific discipline as well as a subject of the education at all levels of the educational system and as an important component in both scientific and technological applications, too. It is particularly evaluated the present state of the descriptive geometry in the engineer education and its importance for new scientific and application subjects connected with the development and introduction of the information and communication technologies such as computer geometry and computer graphics.

Kľúčové slová:  geometria ako vedecká disciplína, geometria ako predmet školskej výučby, geometria ako zložka vedeckých a technických aplikácií, deskriptívna geometria v inžinierskom vzdelávaní, geometria v ére nových informačných a komunikačných technológií

Key words:  geometry as a science, geometry as a subject of the school education, geometry as a component of both scientific and technological applications, descriptive geometry in the engineer education, geometry at the age of new information and communication technologies

Späť

Back 

Tři modely bistatické altimetrie

Three models of bistatic altimetry

Milada Kočandrlová

Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha, ČR
e-mail: kocandrlovamat.fsv.cvut.cz

 

Abstrakt.  Článok predstavuje jeden z prístupov k novej metóde architektonicko-bionického modelovanie z rovinného základu a jeho uplatňovanie v študijných programoch na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Uvedené sú základné geometrické princípy 3D modelovania pomocou deformácií jednoduchého materiálu – listu papiera s mnohými ilustráciami modelov vytvorených stovkami študentov.

Abstract. The paper presents an approach to the new possibilities of the architectural – bionical modelling and its application in the educational programmes at the Faculty of Architecture, Slovak University of Technology in Bratislava. Basic geometric principles of the 3D modelling by deformations of the simply material - a piece of paper are given with many illustrations of models created by hundreds of students.

Kľúčové slová:  bionické modelovanie

Key words:  bionical modelling

Späť

Back 

Interpolačné splajny s Hermitovými kubickými segmentami

Interpolation splines with Hermit cubic segments

Soňa Kudličková, Valent Zaťko

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, FMFI UK v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR
e-mail: sona.kudklickovafmph.uniba.sk, zatkolocalnet.sk

 

Abstrakt.  Článok sa zaoberá konštrukciami vybraných interpolačných kriviek zo segmentov Hermitových kubických kriviek. Rôzne podmienky spojitosti (geometrická, para-metrická) v spoji dvoch segmentov vytvoria priestor k opísaniu kardinálneho splajnu (C1splajn), Hermitovho splajnu (C2splajn) a Nielsonovho splajnu (C1+G2splajn). Tva-rovacie parametre kardinálneho a Nielso-novho splajnu zabezpečia širokú škálu kriviek k interpolácii zadanej postupnosti bodov.

Abstract.  The paper deals with the constructions of some interpolating curves which are made up of Hermite cubic segments. The various continuity conditions (geometric, parametric) at the joint of two segments create the space to define cardinal spline (C1spline), Hermite spline (C2spline) and Nielson spline (C1+G2spline). Shape parameters of cardinal and Nielson splines enable to work with a wide family of curves interpolating the given set of points.

Kľúčové slová:  Hermitova krivka, geometrická a parametrická spojitosť, reparametrizácia krivky, tvarovací parameter

Key words:  Hermite curve, geometric and parametric continuity, curve reparametrization, shape parameter

Späť

Back 

Geometrické úvahy nad Dürerovou Melancholií I

Geometric consideration on Dürer's Melencolia I

Marie Kupčáková

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 00 Hradec Králové, ČR
e-mail: Marie.Kupcakovauhk.cz

 

Abstrakt. V článku je na základe stereometrických úvah a konštrukcií v lineárnej perspektíve urobená rekonštrukcia Dürerove rytiny z medi Melencolia I a sformulovaný záver, že sa autor mohol dopustiť niekoľkých konštrukčných chýb v zobrazení kocky, gule a rebríčku. V čase, keď sa Dürer iba zoznamoval so zákonitosťami lineárnej perspektívy, to mohlo byť pravdepodobné.

Abstract.  In the paper, there is presented the reconstruction of the Dürer’s copper engraving Melencolia I on the base of geometric spatial considerations and constructions in linear perspective. The summary is formulated that the author might have done several construction mistakes in the views of cube, ball and ladder. At the time, when Dürer was only getting acquainted with the rules of the linear perspective, this could be likely.

Kľúčové slová:  geometria, deskriptívna geometria, umenie, Dürer, Melencolia I, lineárna perspektíva, mnohosteny, magický štvorec

Key words:  Geometry, Descriptive geometry, Art, Dürer, Melencolia I, linear perspektive, polyhedra, magic square

Späť

Back 

Skladanie dvoch cykloidných pohybov

Composition of two cycloidal movements

Eva Stanová, Eva Baranová

Stavebná fakulta TU Košice, Katedra deskriptívnej geometrie, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, SR
e-mail: eva.stanovatuke.sk, eva.baraovatuke.sk

 

Abstrakt. Cieľom článku je popis skladania cykloidných pohybov. Odvodené sú parametrické rovnice kriviek vznikajúcich pri týchto pohyboch a uvedená je ich klasifikácia.

Abstract. The aim of this paper is to describe a composition of cycloidal motions. Parametric equations of curves that are trajectories of these motions are derived, and their classification is presented

Kľúčové slová:  cykloidný pohyb, trajektória bodu, rovinné transformácie

Key words:  cycloidal motion, point trajectory, planar transformations

Späť

Back