G

 

slovenský časopis pre geometriu a grafiku

ročník 3 (2006), číslo 5

 

Slovak Journal for Geometry and Graphics

Volume 3 (2006), Number 5
 

ISSN 1336-524X

 

Obsah - Contents


Geometry Processing for a Virtual Museum
Geometricke postupy pre tvorbu virtualneho muzea
Katarína Dařílková, Stanislav Stanek, Peter Kubíni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


Šimon Mišurda - geometria zakliata v drôte
Šimon Mišurda - geometry conjured into a wire
Božena Koreňová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21


Normálové krivky kužeľosečiek
Normal curves to conic sections
Anna Sliepčević. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27


Z dejín deskriptívnej geometrie v Rakúsko - Uhorsku
From the history of descriptive geometry in Austria - Hungaria
Zita Sklenáriková. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37


Trajektórie zložených rotačných pohybov
Trajectories of composed rotational movements
Daniela Velichová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

 

Abstrakty - Abstracts

 

Geometry Processing for a Virtual Museum

Geometricke postupy pre tvorbu virtualneho muzea

Katarína Dařílková1, Stanislav Stanek2, Peter Kubíni2

1Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, 2Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR
e-mail: darilkovasccg.sk

 

Abstract.  We present an overview of methods and results obtained in a cultural heritage oriented project Považské múzeum 3D online. We have developed an original workflow in the field of applied research for specific data and specific requirements. We discuss the algorithms for documentation, digital preservation, and on-line dissemination of selected entities in an interactive and cooperative way. We overview the methodology, technology, and digital contents. The results contribute to semantic web and digital libraries, which are currently the European Research Area priorities. Besides the current state-of-the-art, we outline several alternatives of prospective future work.

Abstrakt. Predstavujeme súbor metód a výsledkov projektu orientovaného na zachovanie kultúrneho dedičstva: Považské múzeum 3D online. Práca sa radí do oblasti aplikovaného výskumu. Vytvárame origi-nálne metódy pre špecifické dáta a so špecifickými podmienkami. Opíšeme postupy pre dokumentáciu, digitálne zachovanie a on-line šírenie vybraných entít interaktívnym a kooperatívnym spôsobom. Poskytujeme prehľad metód, technológií a digitálneho obsahu. Výsledky môžu byť zaradené do sémantického webu alebo digitálnych knižníc, ktoré sú momentálnou prioritou Európskeho výskumného priestoru (ERA). Predstavujeme niekoľko alternatív pokračovania vývoja a prác.

Key words:  reconstruction, epipolar geometry, cultural heritage

Kľúčové slová:  rekonštrukcie, epipolárna geometria, kultúrne dedičstvo

Späť

Back 

Šimon Mišurda - geometria zakliata v drôte

Šimon Mišurda - geometry conjured into a wire

Božena Koreňová

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Drevárska fakulta TU Zvolen, Masarykova 24, 960 53 Zvolen, SR
e-mail: korenovavsld.tuzvo.sk

 

Abstrakt.  V prvej časti článku rozoberáme obsah pojmov geometria i dizajn a uvádzame krátky prehľad o vývoji drotárstva. V druhej časti sa venujeme dizajnérskej tvorbe Šimona Mišurdu, ktorý využíva drotársku techniku pri tvorbe svietidiel, košov a mís.

Abstract. In the first part of the article the meaning of the notions of geometry and design are analysed and a short survey about the development of the tinker`s trade is given. The second part is devoted to the design work of Šimon Mišurda who utilizes the tinker technique for creation of the lightings, baskets and bowls.

Kľúčové slová: vedomie, vnímanie, geometria, dizajn, remeslo, drotárstvo, svietidlá, misy, koše

Key words:   consciousness, perception, geometry, design, craft, tinker`s work, lightings, bowls, baskets

Späť

Back 

Normálové krivky kužeľosečiek

Normal curves to conic sections

Anna Sliepčević

Zavod za matematiku, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
e-mail: anagrad.hr

 

Abstrakt.  Krivky druhého stupňa sú síce aj krivkami druhej triedy, ukazuje sa však, že ich normálové krivky – negatívne úpätnice môžu byť krivkami druhej, tretej a štvrtej triedy stupňa dva, tri, štyri, päť alebo šesť v rôznych kombináciách. Vlastnosti týchto kriviek sa dajú určiť z vlastností k nim priradených polárne recipročných kriviek. Krivky sú konštruované ako obrazy kužeľosečiek v zobrazení zloženom z inver-zie a polárnej reciprocity pre rôzne polohy pólu.

Abstract. Although curves of order two are also curves of the class two, it is shown that their negative pedal curves can have class two, three and four and orders two, three, four, five and six, in different combinations. Properties of these curves can be derived from the properties of their corresponding curves in the polarity. Curves are constructed as the curves corresponding to the conics in the composition of inversion with different position of the pole, and polar reciprocation.

Kľúčové slová:  krivka druhej triedy, úpätnica krivky, normálová krivka, polárne recipročné krivky, cirkulárna krivka.

Key words:  curve of the class two, negative pedal curve, polar reciprocation, circular curve

Späť

Back 

GZ dejín deskriptívnej geometrie v Rakúsko - Uhorsku

From the history of descriptive geometry in Austria - Hungaria

Zita Sklenáriková

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, FMFI UK v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR
e-mail: sklenarikovafmph.uniba.sk

 

Abstrakt. Po prvotnom impulze, ktorý pre vznik a vývoj deskriptívnej geometrie znamenalo fundamentálne Mongeovo dielo a jeho prvom rozpracovaní, prevzali štafetu budovania a rozvíjania vedeckých základov tejto disciplíny niektoré centrá v krajinách s nemeckým úradným jazykom. Podiel, ktorý na tomto rozvoji prislúcha špičkovým pracoviskám v rakúskej časti vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie možno označiť za podstatný tak rozsahom, ako aj závažnosťou výsledkov. Prvá časť plánovaného dvojčlánku je venovaná histórii a vzniku technických vysokých škôl na území Rakúsko-Uhorska a systemizácii katedier deskriptívnej geometrie na najvýznačnejších z nich.

Abstract.  After the first impulse that the fundamental Monge’s work has done for the origin and development of the descriptive geometry, the advancement of this discipline has been taken by some centres in the Germain speaking countries. The contribution of the top institutes of technology in the Austrian part of Austro-Hungarian Empire (Prague, Vienna, Graz, etc.) can be considered for an essential one with respect both to its extent and the relevance of its results. The first part of the planned couple of papers presents the history of the establishment of institutes of technology in Austria-Hungaria as well as the systemization of professorial staffs on the renowned ones of them.

Kľúčové slová:  história deskriptívnej geometrie, vznik technických vysokých škôl v Rakúsko-Uhorsku, systemizácia katedier deskriptívnej geometrie

Key words: history of the descriptive geo- metry, the establishment of institutes of technology in Austria-Hungaria, the syste-mization of the professorial staffs

Späť

Back 

Trajektórie zložených rotačných pohybov

Trajectories of composed rotational movements

Daniela Velichová

Strojnícka fakulta TU Bratislava, Katedra matematiky, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, SR
e-mail: daniela.velichovastuba.sk

 

Abstrakt. V článku je uvedená klasifikácia zložených rotačných pohybov okolo dvoch alebo troch osí v priestore na základe vzájomnej polohy osí rotácie. Maticové vyjadrenie tejto zloženej metrickej transformácie priestoru, regulárna štvorcová matica rádu štyri, je vyjadrená ako súčin matíc reprezentujúcich jednotlivé otáčania. Opísané a zobrazené sú trajektórie pohybu bodu v jednotlivých zložených viacosových rotáciách.

Abstract. The paper gives classification of composite revolutionary movements about two or three axes in the space on the base of the axes superposition. Matrix form of this concatenated metric transformation, a regular square matrix of rank four is given as multiplication product of matrices representing particular revolutions. Movement trajectories of a point under particular composite multi-axial revolutions are described and visualised.

Kľúčové slová:  zložená transformácia, viacoso-vé otáčania, matica transformácie, trajektória pohybu bodu

Key words:  composite transformation, multi-axial revolutions, transformation matrix, trajectory of the point movement

Späť

Back