G

 

slovenský časopis pre geometriu a grafiku

ročník 4 (2007), číslo 7

 

Slovak Journal for Geometry and Graphics

Volume 4 (2007), Number 7
 

ISSN 1336-524X

 

Obsah - Contents


Cesta k Eukleidovým Základům
On the Way to the Euclid's Elements
Jindřich Bečvář. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


Comparison of Methods for Picture Deformation Recovery
Porovnanie metód pre odstránenie deformácie obrazov
Róbert Bohdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25


Computer Vision System for General Public
Systém počítačového videnia pre všeobecné použitie
Peter Kubíni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37


Absolutní derivace, pseudoparalelní přenos, vektor rotace
Absolute derivative, pseudoparallel transport, vector of rotation
Kamil Maleček, Dagmar Szarková. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51


Klasifikácia dvojosových rotačných plôch
Classification of two-axial surfaces of revolution
Daniela Velichová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

 

Abstrakty - Abstracts

 

Cesta k Eukleidovým Základům

On the Way to the Euclid's Elements

Jindřich Bečvář

Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matematický ústav UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, ČR
e-mail: becvarkarlin.mff.cuni.cz

 

Abstrakt.  V této stati se pokusíme načrtnout globální pohled na vývoj řecké matematiky od počátku 6. století do přelomu 4. a 3. století před Kristem, do doby, kdy byly sepsány Eukleidovy Základy, stěžejní dílo antické matematiky. Cílem článku je poukázat mimo jiné na některé paralely vývoje řecké přírodní filozofie a matematiky té doby. Tehdejší myslitelé a filozofové se věnovali veškerému vědění, proto byly vazby matematiky a filozofie chápány daleko intenzivněji než dnes.

Abstract. This paper contains an attempt to outline a global view at the development of Greek mathematics from the beginning of the 6th century B. C. to the break of the 4th and the 3rd century B. C. It was the time when Euclid’s Elements were written as a crucial work of the ancient mathematics. The aim of this paper is, besides other, to show some parallels between the development of both Greek nature philosophy and mathematics of those times. Thinkers and philosophers of that time were interested in the whole knowledge so that connections between mathematics and philosophy were viewed much more intensively than in our days.

Key words:  Eukleidovy Základy, řecká filozofie a řecká matematika v šestém až čtvrtém století před Kristem.

Kľúčové slová:  Euclid’s Elements, Greek philosophy and Greek mathematics from 6th until 4th century B. C.

Späť

Back 

Comparison of Methods for Picture Deformation Recovery

Porovnanie metód pre odstránenie deformácie obrazov

Róbert Bohdal

Department of Algebra, Geometry and Didactics of Mathematics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics,
Comenius University in Bratislava, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR
e-mail: bohdalfmph.uniba.sk

 

Abstrakt.  V článku uvedieme rozličné metódy pre odstránenie deformácie obrazov. Tieto metódy sú príbuzné bežne známym metódam registrácie obrazov používajúcich riadiace body, ktoré určujú ako sa jednotlivé časti obrazu budú transformovať. Navrhneme novú metódu, ktorú nazveme hladkou trojuholníkovou metódou. Uvedené metódy potom porovnáme z hľadiska presnosti s akou odstraňujú deformácie obrazov. Nakoniec určíme najpresnejšiu z opísaných metód. Nami navrhnutá metóda je dostatočne presná a v porovnaní s ostatnými metódami aj veľmi rýchla. Presnosť jednotlivých metód bude porovnaná pomocou novonavrhnutej metodológie.

Abstract. In this paper we will discuss various methods of picture deformation recovery. These methods work like commonly known image registration methods, which use control points to describe how parts of an image will be transformed. We propose such a new method, which we call smooth triangle method. All methods are explored and their accuracy in the picture deformation recovery are compared. Next, we determine the most accurate method among them. Our proposed smooth triangle method is very fast and sufficiently accurate comparing to others. Accuracy of various methods will be compared upon the new proposed methodology.

Kľúčové slová: metódy registácie obrazov, triangulácia, tenkostenný splajn, Shepardova metóda, Cloughova-Tocherova metóda.

Key words: image registration, triangulation, thin plate spline, Shepard's method, Clough-Tocher method.

Späť

Back 

Computer Vision System for General Public II

Systém počítačového videnia pre všeobecné použitie

Peter Kubíni

Katedra aplikovanej informatiky, FMFI UK v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR
e-mail: kubinisccg.sk

 

Abstrakt. Tento článok popisuje do hĺbky nový originálny systém na spracovanie video sekvencií. Účelom systému VideoForge je ponúknuť aplikačné programové rozhranie pre vyše 100 algoritmov počítačového videnia.

Abstract.  This paper describes in detail a new original system for processing of video-sequences or live camera streams. The purpose of VideoForge is to offer a common framework and application programmer’s interface for more than 100 Computer Vision algorithms.

Kľúčové slová:  Software system, Interactive Development System, Image Processing, Computer Vision

Key words: Software system, Interactive Development System, Image Processing, Computer Vision

Späť

Back 

Absolutní derivace, pseudoparalelní přenos, vektor rotace

Absolute derivative, pseudoparallel transport, vector of rotation

1Kamil Maleček, 2Dagmar Szarková

1Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT, Thákrurova 7, 166 29 Praha 6, ČR
e-mail: kamilkmat.fsv.cvut.cz
2Katedra matematiky, Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, SR
e-mail: dagmar.szarkovastuba.sk

 

Abstrakt. Absolutní derivace a pseudoparalelní přenos se definuje pro vektorové pole podél křivky, která leží na ploše. V článku definujeme absolutní derivaci a pseudoparalelní přenos obecnějším způsobem. Absolutní derivace a pseudoparalelní přenos podél křivky na ploše je pak speciálním případem. Při zavedení užíváme metodu pohyblivého repéru. Dále odvozujeme podmínku, kdy normované vektorové pole vektorů rotace představuje pseudoparalelní přenos vektoru. Na závěr ilustrujeme Levi-Civitovu geometrickou konstrukci přenosu na konkrétním příkladě.

Abstract. Absolute derivative and the Levi-Civita parallelism is defined for the vector field along a curve located on a surface. In the paper, a more general concept is adopted, from which absolute derivative and the Levi-Civita parallelism along a curve located on a surface can be derived as special case. Moving frame method basis is used in the definition. Condition, under which normed vector fields of the curl vector represent the Levi-Civita parallelism of a vector is proved. Finally, the Levi-Civita geometric construction of the displacement is illustrated on specific example.

Klíčová slova:  absolutní derivace, pseudoparalelní a paralelní přenos vektoru, vektor rotace.

Key words:  absolute derivative,
Levi-Civita pseudoparallel and paralel transport of a vector, vector of rotation.

Späť

Back 

Klasifikácia dvojosových rotačných plôch

Classification of two-axial surfaces of revolution

Daniela Velichová

Katedra matematiky, Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, SR
e-mail: daniela.velichovastuba.sk

 

Abstrakt. V článku sú opísané špeciálne typy zovšeobecnených rotačných plôch vytvorených špecifickým pohybom riadiacej čiary, ktorým je zložená transformácia súčasného otáčania okolo dvoch rôznych priamok priestoru. Podľa vzájomnej polohy osí rotácií a zvoleného typu riadiacej čiary sú definované špeciálne skupiny plôch: priamkové plochy vytvorené otáčaním priamky (úsečky), cyklické plochy otáčaním kružnice (kružnicového oblúka) a plochy nešpecifikované, vytvorené dvojosovým otáčaním inej riadiacej krivky.

Abstract. This paper presents special types of generalised surfaces of revolution created from the basic curve by applying a composite transformation of consecutive revolutions about two space lines. Special classes of surfaces are defined on the base of the different specific superpositions of axes of revolutions and by specifying the type of the surface basic curve: ruled surfaces created by revolving a line (line segment), cyclical surfaces by revolving a circle (circular arc), and non-specified surfaces by movement of any other curve segment.

Kľúčové slová:  zložená transformácia dvoj-osová rotácia, matice transformácií, klasifikácia dvojosových rotačných plôch

Key words:  composite transformation of two-axial revolution, transformation matrices, classification of two-axial surfaces of revolution

Späť

Back