G

 

slovenský časopis pre geometriu a grafiku

ročník 4 (2007), číslo 8

 

Slovak Journal for Geometry and Graphics

Volume 4 (2007), Number 8
 

ISSN 1336-524X

 

Obsah - Contents


O minimálnych a maximálnych podalgebrách v unárnych algebrách s ohľadom na ich podmnožiny
On minimal and maximal podalgebras in unar algebras with respect to their subsets
Imrich Abrhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


Jeden spôsob modelovania cyklíd
One possible way of creating cyclids
Eva Baranová, Kamil Maleček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21


Překlad Eukleidových základů
Translation of Euclid's Elements
Martina Bečvářová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29


Virtuálna kolonoskopia a detekcia polypov
Virtual colonoscopy and polyp detection
Gábor Blázsovits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47


Kombinované zložené cyklické plochy
Combined composite cyclical surfaces
Tatiana Olejníková. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

 

Abstrakty - Abstracts

 

O minimálnych a maximálnych podalgebrách v unárnych algebrách s ohľadom na ich podmnožiny

On minimal and maximal podalgebras in unar algebras with respect to their subsets

Imrich Abrhan

Silvánska 11, 841 04 Bratislava, SR

 

Abstrakt.  V tejto práci sa definuje pojem minimálnej a maximálnej podalgebry unárnej algebry s ohľadom na jej podmnožinu a študujú sa niektoré základné vlastnosti týchto pojmov. Pojem minimálnej [maximálnej] podalgebry unárnej algebry s ohľadom na jej podmnožinu je zovšeobecnením pojmu minimálnej [maximálnej] podalgebry unárnej algebry a ďalej napr. pojmov minimálnych (maximálnych) ľavých, pravých a obojstranných ideálov v grupoidoch (pologrupách).

Abstract. The concepts of minimal and maximal subalgebras of a unary algebra with respect to its subset and some of their basic properties are defined and discussed in this paper. The concept of minimal (maximal) subalgebra of a unary algebra with respect to its subset is a generalisation of such notions as minimal (maximal) subalgebras of unary algebras, or minimal (maximal) left, right and two-sided ideals in grupoids (semigroups).

Kľúčové slová:  J-relácia ekvivalencie, minimálna [maximálna] podalgebra unárnej algebry s ohľadom na jej podmnožiny, J-podalgebra a nezávislý systém J-podalgebier v unárnej algebry, (S,T)-bioperand SMT

Key words:  J-relation of equivalence, minimal (maximal) subalgebra of a unary algebra with respect to its subsets, J-subalgebra and independent system of J-subalgebras in a unary algebra, (S,T)-bioperand SMT

Späť

Back 

Jeden spôsob modelovania cyklíd

One possible way of creating cyclids

1Eva Baranová, 2Kamil Maleček

1Katadra aerodynamiky a simulácií, Letecká fakulta TU, Rampová 7, 041 21 Košice, SR
e-mail: eva.baranovatuke.sk
2Katedra matematiky, Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR
e-mail: kamilkmat.fsv.cvut.cz

 

Abstrakt.  Obsahom článku je vytvorenie cyklidy z jednej situácie v rovine, jej presunutím do priestoru. V 1. časti okrem vytvorenia cyklidy sú uvedené aj niektoré jej vlastnosti, ktoré sú použité pri odvodení Maxwellovej prúžkovej konštrukcie cyklidy. Celý postup je prevedený metódami klasickej syntetickej geometrie. V 2. časti je geometrický spôsob vytvorenia cyklidy použitý k odvodeniu jej parametrického vyjadrenia.

Abstract. The aim of this paper is a creation of cyclide from one situation in the plane by moving it into the space. In the first section some properties of cyclide are presented in addition to its creation, whereas these are used in derivation of Maxwell´s strip construction of cyclide. The whole process is executed by methods of classical synthetic geometry. In the second section the geometrical method of cyclide creation is used for derivation of its parametric equations.

Kľúčové slová: elipsa, úpätnica elipsy, stredová cyklida, parametrické vyjadrenie cyklidy

Key words: ellipse, pedal curve of ellipse, central cyclide, parametric expression of cyclide

Späť

Back 

Překlad Eukleidových základů II

Translation of Euclid's Elements

Martina Bečvářová

Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní ČVUT, Na Florenci 25, 110 00 Praha 1, ČR
e-mail: nemcovafd.cvut.cz

 

Abstrakt. Tento článek je věnován Eukleidovým Základům, jejich českým překladům a překladatelům. Je ukázáno, jak se Základy rozšířily v našich zemích, jak, kdy a kým byly studovány, komentovány a překládány. Je připojen rozbor ohlasů a reakcí několika odborných komutit na jednotlivé překlady a jsou popsány okolnosti, které jejich vznik doprovázely, je provedena stručná komparace tří českých překladů.

Abstract.  This article is dedicated to Euclid's Elements, translations of this work into the Czech language and the translators who have taken on the task of translation. It is explored how Euclid's Elements have been spread around the Czech lands, when, why and how they have been studied, commented and translated. It is described the circumstances that lay behind attempts to translate the Elements into the Czech language.

Klíčová slova:  Eukleidovy Základy, české překlady, čeští překladatelé.

Key words: Euclid’s Elements, Czech translations, Czech translators

Späť

Back 

Virtuálna kolonoskopia a detekcia polypov

Virtual colonoscopy and polyp detection

Gábor Blázsovits

Katedra aplikovanej informatiky, FMFI UK v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR
e-mail: blazsovitsfmph.uniba.sk

 

Abstrakt. V tejto práci prezentujeme prehľad techník počítačovej grafiky, ktoré sa používajú v oblasti virtuálnej kolonoskopie, taktiež najznámejšie metódy počítačového videnia pre automatickú detekciu kolorektálnych polypov.

Abstract. In this work we present a review of computer graphic techniques used in virtual colonoscopy, and the most known methods of computer vision for automatic detection of colorectal polyps.

Kľúčové slová:  Virtuálna kolonoskopia, segmentácia, navigácia kamery, zobrazenie, detekcia polypov, identifikácia ROI, odvodenie príznakov rozpoznávanie polypov.

Key words:  Virtual colonoscopy, segmentation, camera control, rendering, polyp detection, ROI identification, feature derivation, polyp recognition.

Späť

Back 

Kombinované zložené cyklické plochy

Combined composite cyclical surfaces

Tatiana Olejníková

Katedra aplikovanej matematiky Stavebnej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, SR
e-mail: tatiana.olejnikovatuke.sk

 

Abstrakt. V článku je popísaný spôsob vytvorenia jednej triedy zložených cyklických plôch, klasifikácia, vektorová funkcia týchto plôch a ich zobrazenie. Plochy sú vytvorené transláciou kružnice po krivkách, ktoré sú navzájom viazané tak, že nasledujúca krivka vznikne rotáciou bodu okolo niektorej hrany sprievodného trojhranu predchádzajúcej krivky. V článku ako prvá krivka je zvolená cylindrická skrutkovica a pomocou nej sú vytvorené ďalšie dve krivky.

Abstract. The paper describes creation of one class of composit cyclical surfaces, their classi-fication, the vector function of these surfaces and displayed them. The surfaces are created by translation of the circle by the mutually bonded curves, so that next curve will originate by rotation of a point about any edge of trihedron of the previous curve. In this paper the cylindrical helix is used as a first curve and from its there are created other two curves.

Kľúčové slová:  rotácia, translácia, cylin-drická skrutkovica, sprievodný trojhran, cyklická plocha

Key words:  rotation, translation,cylindri-cal helix, trihedron, cyclical surface

Späť

Back