G

 

slovenský časopis pre geometriu a grafiku

ročník 6 (2009), číslo 11

 

Slovak Journal for Geometry and Graphics

Volume 6 (2009), Number 11
 

ISSN 1336-524X

 

Obsah - Contents


Accolination in the P - Projection
Akolineácia v P - projekcii
Renata A. Górska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


From G2 / C2 Continuity Conditions to Fundamental Approximating b- / B-splines
Od podmienok G2 / C2 spojitosti ku základným aproximačným b- / B-splajnom
Soňa Kudličková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13


Digital Models for the Architectural Geometry Learning Processes
Digitálne modely vo výučbe geometrie architektúry
Cornelie Leopold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29


Quartic Curves in P2 Constructed by Adding Two Conics
Krivky štvrtého stupňa v P2 skonštruované pridaním dvoch kužeľosečiek
Lidija Pletenac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39


Female Educators of Geometry and Graphics at Universities in China
Ženy vo výučbe geometrie a grafiky na univerzitách v Číne
Chaolan Tang, Zongui Zuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

 

Abstrakty - Abstracts

 

Akolineácia v P - projekcii

Accolination in the P - Projection

Renata A. Górska

Department of Architecture Descriptive Geometry
Technical Drawing & Engineering Graphics Cracow University of Technology
A-6 Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland
e-mail: rgorskapk.edu.pl

 

Abstrakt.  Autorka sa v článku zaoberá vlastnosťami akolineárnej transformácie v prípade P-projekcie. V práci [3] je podrobne spracovaný špeciálny prípad transformácie pre rotačný paraboloid, zatiaľ čo v tejto publikácii je rozoberaný prípad guľovej plochy. Podrobne je opísaná a ilustrovaná transformácia kružnice na parabolu v akolineácii AP.

Abstract. In the paper the author discusses properties of an acollineary transformation for the case of P-projection. In the work [3] special case of transformation for a paraboloid of revolution has been discussed in details, while in this publication the case with a sphere has been discussed. Transformation of a circle into a parabola in accolineation A? has been shown.

Kľúčové slová:  projektívna geometria, akolineácia, transformácie

Key words:  projective geometry, acollineation, transformations

Späť

Back 

Od podmienok G2 / C2 spojitosti ku základným aproximačným b- / B-splajnom

From G2 / C2 Continuity Conditions to Fundamental Approximating b- / B-splines

Soňa Kudličková

Department of Algebra, Geometry and Didactics of Mathematics
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics Comenius University Bratislava
Mlynská dolina, 848012 Bratislava, Slovakia
e-mail: kudlickovafmph.uniba.sk

 

Abstrakt.  Základnými postupmi sú konštrukcie b-splajnových a B-splajnových kubických kriviek vychádzajúc z podmienok geometrickej/parametrickej spojitosti aplikovanej na spoj dvoch susedných segmentov. Tvarovacie parametre pre b-splajnové krivky a použitie rôznych uzlových vektorov, kolineárnych alebo násobných riadiacich bodov pre B-splajnovú krivku vytvorí priestor pre získanie širokej triedy kriviek s požadovaným tvarom. K vysvetleniu vybranej modifikácie tvaru splajnovej krivky sa využíva grafická ilustrácia vplyvu tvarovacích parametrov a bázických funkcií.

Abstract.  The guiding principles are the constructions of b-spline and B-spline cubic curves applying the conditions of geometric/ parametric continuity at the joint of two adjacent segments. The shape parameters for b-spline curve and different knot vectors, collinear or multiple control vertices for B-spline curve create the space to get a family of resulting curves with desired shape. Easily to understand each modification of the spline curve means to demonstrate the influence of the shape parameters and the associated basis functions in the examples-figures.

Kľúčové slová:  bázické funkcie, uzlový vektor, podmienky spojitosti, splajnová krivka, tvarová modifikácia 

Key words: basis functions, knot vector, continuity conditions, spline curve, shape modification

Späť

Back 

Digitálne modely vo výučbe geometrie architektúry

Digital Models for the Architectural Geometry Learning Processes

Cornelie Leopold

Descriptive Geometry and Perspective Faculty of Architecture
University of Kaiserslautern
Pfaffenbergstrasse 95, D-67633 Kaiserslautern Germany
e-mail:leopoldrhrk.uni-kl.de
www.uni-kl.de/AG-Leopold

 

Abstrakt.  Geometria architektúry sa zaoberá priestorovými formami a ich reprezentáciami  v dvojrozmerných obrazoch. Slabá priestorová predstavivosť študentov nevyhnutne vyžaduje prácu s 3-D modelmi. V článku sú predstavené digitálne 3-D modely, ktoré sa používajú vo výučbe  geometrie architektúry ako súčasť e-learningovej platformy. Príklady predstavujú ukážky typických aplikácií používaných v základnom kurze geometrie a príklady vytvorené študentmi za účelom rozvoja ich priestorovej predstavivosti.

Abstract.  Architectural Geometry concerns spatial forms and their representations in two-dimensional drawings. Low spatial visualization abilities of the students necessitate working with 3-D models. Digital 3-D models used in the architectural geometry learning processes as a part of an e-learning platform are presented in this paper. The examples show typical applications accompanying the basic geometry course as well as examples created by the students for developing their spatial visualization abilities.

Kľúčové slová:  3-D modely, digitálne modely, priestorová predstavivosť, e-learning, geometria architektúry

Key words: 3-D models, digital models, spatial visualization ability, e-learning, architectural geometry

Späť

Back 

Krivky štvrtého stupňa v P2 skonštruované pridaním dvoch kužeľosečiek

Quartic Curves in P2 Constructed by Adding Two Conics

Lidija Pletenac

Department of Mathematics and Physics Civil Engineering Faculty University of Rijeka
V. C. Emina 5, 51 000 Rijeka, Croatia
e-mail: pletenacgradri.hr

 

Abstrakt. Pomocou zobrazenia roviny vytvoreného ako súčet dvoch funkcií sú v projektívnej rovine P2 skúmané krivky štvrtého stupňa. Použitie zobrazenia umožňuje zistiť, či je krivka štvrtého stupňa konštruovateľná pomocou nejakej grafickej konštrukcie. Aplikácia zobrazenia dáva možnosť určiť rôzne typy kvadrík.

Abstract. Curves of the fourth order will be studied in the projective plane P2, using the mapping of the plane which is based on summing two functions. We use it in order to check weather the quartic curve is constructible by a graphical construction. Its application allows us to deduce different types of quartics.

Kľúčové slová:  kvartiky projektívnej roviny

Key words:  quartics in the projective plane

Späť

Back 

Ženy vo výučbe geometrie a grafiky na univerzitách v Číne

Female Educators of Geometry and Graphics at Universities in China

1Chaolan Tang, 2Zongui Zuo

Guangdong University of Technology Graphics Department Guangzhou, China
e-mail: 1tangchaolanyohoo.com.cn, 2zuogdut.edu.cn, 2zongyizuoyohoo.com.cn

 

Abstrakt. Počet vysokoškolských učiteliek na univerzitách v Číne sa neustále zvyšuje v dôsledku nepretržitého rozvoja čínskej spoločnosti. Z tohto dôvodu tiež veľmi rýchlo narástol aj počet učiteliek geometrie a počítačovej grafiky, ktoré zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu vo vzdelávaní a výskume v oblasti počítačovej grafiky. Článok hovorí o súčasných podmienkach učiteliek počítačovej grafiky v Číne, sústreďuje sa na ich dosiahnuté výsledky vo  výučbe počítačovej grafiky a vo výskume v tejto oblasti, ktoré poukazujú na ich veľké zásluhy smerujúce k podpore rozvoja čínskej počítačovej grafiky.

Abstract. With the continuous development of the Chinese society, the number of female teachers at the Chinese universities has increased steadily. Based on such background, the number of female teachers of Geometry and Graphics has also grown up very fast, and they have played very important roles in the area of graphics education and research. This paper introduces the current condition of the female teachers of Graphics in China, focusing on their achievements in the area of graphics education and research, which shows their great contributions to promote the development of Chinese Graphics.

Kľúčové slová:  grafické vzdelávanie, grafický výskum, vysokoškolské učiteľky

Key words:  graphics education, graphics research, female teachers

Späť

Back