G

 

slovenský časopis pre geometriu a grafiku

ročník 7 (2010), číslo 14

 

Slovak Journal for Geometry and Graphics

Volume 7 (2010), Number 14
 

ISSN 1336-524X

 

Obsah - Contents


Päťdesiate výročie vzniku Katedry geometrie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
50th Anniversary of the Department of Geometry at the FMPI UC in Bratislava
Jan Čižmár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


O krivosti referenčných plôch v geodézii
On Curvature of Reference Surfaces in Geodesy
Ladislav Husár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15


Emil Müller: Riešenie Apolloniovej úlohy metódou cyklografického zobrazenia
Emil Müller: Solution of Apollonius’ Problem by Method of Cyclographic Mapping
Zita Sklenáriková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25


Na hraniciach matematiky a umenia
On the Boundary of Geometry and Art
Daniela Velichová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

 

Abstrakty - Abstracts

 

Päťdesiate výročie vzniku Katedry geometrie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

50th Anniversary of the Department of Geometry at the FMPI UC in Bratislava

Ján Čižmár

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR
e-mail: jan.cizmarfmph.uniba.sk

 

Abstrakt.  Článok približuje históriu katedry geometrie na Prírodovedeckej fakulte a na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave od jej založenia 1. októbra 1960 až po dnešok. Stručne opisuje okolnosti vzniku, sídla a materiálne podmienky, postupnosť vedúcich, personálny vývoj, pedagogické pôsobenie, vedeckú výchovu a kariérny rast členov katedry, vedeckovýskumnú činnosť a jej výsledky, verejné pôsobenie príslušníkov katedry a rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu.

Abstract.  Paper depicts the history of the Department of Geometry at both Faculty of Sciences and Faculty of Mathematics, Physics and Informatics at the Comenius University in Bratislava, since its establishment on 1st October, 1960 up to these days. It describes briefly the situation of the birth, the seats and material conditions, chronological order of the institute heads, personal development of the staff, education activities, education of young scientists and the career growth of the staff, research activities and their results, public activities of institute workers and extensive international cooperation.

Kľúčové slová:  Katedra geometrie, založenie katedry, sídla, vedúci, personálny vývoj, pedagogická činnosť, vedecká výchova a kariérny rast, vedecká činnosť, verejná činnosť, medzinárodná spolupráca

Key words:  Department of Geometry, establishment of the department, seats, heads, personal development of the staff, education activities, education of scientists and the career growth, scientific activities, public activities, international cooperation

Späť

Back 

O krivosti referenčných plôch v geodézii

On Curvature of Reference Surfaces in Geodesy

Ladislav Husár

Katedra geodetických základov Stavebnej fakulty STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, SR
e-mail: ladislav.husarstuba.sk

 

Abstrakt.  Článok analyzuje krivosť referenčných plôch zemegule, guľovej plochy, rotačného a trojosového elipsoidu a geoidu. Opisuje metrický tenzor a tenzor krivosti rotačných plôch a parametrické krivky na zložitejších plochách.

Abstract.  The paper analyzes the curvature of the reference surfaces of the Earth, sphere, triaxial ellipsoid and ellipsoid of revolution, and geoid. Metric tensor and curvature tensor on surfaces of revolution and parametric curves on complex surfaces are described.

Kľúčové slová:  metrický tenzor, tenzor krivosti, Gaussova krivosť, trojosový elipsoid, sieť parametrických kriviek

Key words: metric tensor, curvature tensor, Gaussian curvature, triaxial elipsoid, net of parametric curves

Späť

Back 

Emil Müller: Riešenie Apolloniovej úlohy metódou cyklografického zobrazenia

Emil Müller: Solution of Apollonius’ Problem by Method of Cyclographic Mapping

Zita Sklenáriková

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR
e-mail: sklenarikovafmph.uniba.sk

 

Abstrakt.  Príspevok nadväzuje na článok [3] o živote a diele E. Müllera, vrcholného predstaviteľa viedenskej geometrickej školy. Do článku sa mohla dostať (s ohľadom na jeho rozsah) len stručná zmienka o metóde cyklografie. Emil Müller vo vízii ďalšieho plodného rozvoja deskriptívnej geometrie vkladal mnoho nádejí do tejto zobrazovacej metódy. Chápal cyklografiu ako metódu, pomocou ktorej možno odvodzovať nové vlastnosti útvarov priestoru E3/E3_ z geometrie cyklov (orientovaných kružníc roviny), ako aj odhaľovať vlastnosti útvarov roviny (hlavne konfigurácií kružníc, bodov a priamok) z priestorových objektov pomocou metód a postupov deskriptívnej geometrie. Zámerom tejto práce je, okrem vysvetlenia princípu cyklografie, prezentovanie aplikácie metódy v riešení všeobecnej Apolloniovej úlohy.

Abstract.  The paper reassumes notes on cyclography in the article [3] on life and work of Emil Müller, the top representative of the Vienna’s geometrical school, and also presents more in detail the principle of this method of mapping and its application in the solution of Apollonius’ problem. E. Müller, in his vision of the next fruitful development of the descriptive geometry has set his hopes on cyclography. He has regarded it as a method for the deduction of new properties of space objects in E3/E3_ from the geometry of oriented plane elements, as well as a method for discovering properties of plane objects (mainly configurations of circles, points and straight lines) from spatial objects by methods and procedures of descriptive geometry.

Kľúčové slová:  cyklografické zobrazenie, C-kužeľová plocha, izotropické priamky priemetne p, základná kužeľosečka Cp prislúchajúca rovine p, izotropické body roviny p, prienik dvoch C-kužeľových plôch, aplikácia cklografie, Apolloniova úloha

Key words:  cyclographic mapping,
C-conical surface, isotropic straight lines of the image plane p, basic conic sections Cp corresponding to the plane p, isotropic points of the plane p, intersection of two C-conical surfaces, application of cyclography, Apollonius’ problem

Späť

Back 

Na hraniciach geometrie a umenia

On the Boundary of Geometry and Art

Daniela Velichová

Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava, SR
e-mail: daniela.velichovastuba.sk

 

Abstrakt.  Článok sa zaoberá štúdiom vzájomných zhôd, podobností a rozdielov matematiky a výtvarného umenia, prináša úvahy o podobnosti ich základných princípov a motívov, porovnáva vedecké a umelecké názory na vnímaný a skúmaný svet, a pojednáva o ich posolstve pre ďalší intelektuálny rozvoj ľudstva.

Abstract.  Paper deals with connections and differences of mathematics and fine art, bringing ideas about their similar common underlying principles and motifs, comparison of scientific and artistic views on the perceived and studied world, and about their mission in the intellectual development of humankind.

Kľúčové slová:  umenie a matematika, poslanie vedy a umenia, zhody a rozdiely

Key words:  art and mathematics, mission of science and art, connections, differencies

Späť

Back