Členstvo

Práva a povinnosti členov spoločnosti upravujú Stanovy spoločnosti, Článok 3. Členstvo.

Členom spoločnosti sa možno stať vyplnením a odoslaním prihlášky (elektronický formulár je umiestnený na stránkach spoločnosti) a úhradou členského na adresu sídla spoločnosti.
Siedme valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo 23. 10. 2008 v Kočovciach, odhlasovalo výšku členského príspevku.

Individuálne členstvo                                          5,- Euro

Kolektívne členstvo (najmenej 3 osoby)        20,- Euro


Článok 3. Členstvo

1. Členstvo v SSGG je individuálne alebo kolektívne (najmenej tri osoby).

2. Individuálnym členom sa môže stať každý jednotlivec, ktorý má záujem o činnosť v prospech spoločnosti.

3. Kolektívne členstvo slúži pre katedry univerzít a vysokých škôl, ústavy, resp. záujmové skupiny a pracovné tímy, metodické komisie a kabinety základných a stredných škôl, a pod.

4. Členovia SSGG majú právo:

a) voliť a byť volení do vedenia spoločnosti

b) podávať návrhy, hlasovať o návrhoch a usmerňovať činnosť SSGG

c) byť informovaní o činnosti SSGG

d) prednostne získavať a používať časopisy a publikácie, ktoré SSGG vydáva, vlastní alebo ináč zabezpečí.

5. Členovia SSGG sú povinní:

a) zachovávať stanovy SSGG

b) aktívne sa zapájať do činnosti SSGG

c) prispievať k rozširovaniu nových vedeckých poznatkov v oblasti geometrie a počítačovej grafiky

d) platiť členské príspevky

6. Členstvo zaniká úmrtím člena, písomným oznámením člena o jeho vystúpení z SSGG alebo zrušením, ak je konanie člena v rozpore so stanovami SSGG, z dôvodu úmyselného porušenia pravidiel občianskej morálky alebo spáchania úmyselných protiprávnych činov, ktoré sú v rozpore so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. O zrušení členstva rozhoduje výbor spoločnosti. Keď dôvody pre zrušenie členstva pominuli, možno znovu požiadať o členstvo v spoločnosti.

 

Účet spločnosti:

Prima banka Slovensko, a.s. Bratislava, č.ú. 4040 198208/3100

(IBAN:SK0531000000004040198208, SWIFT: LUBASKBX)

 

Plagát upravený pre tlač: plagatik.pdf