Milí priatelia geometrie a grafiky,

Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku si Vás dovoľuje upozorniť, že aj v roku 2018 bola úspešne zaregistrovaná ako príjemca 2% (3%) zaplatenej dane za rok 2017.

Poukázaním podielu dane prispejete na finančné zabezpečenie činnosti SSGG, najmä na vydanie slovenského časopisu pre Geometriu a Grafiku časopisu "G"   a ďalšie aktivity spoločnosti ako aj náklady na prevádzku webovej stránky spoločnosti, vedenie bankového účtu a iné.

Dobrovoľníci, nezabudnite nás požiadať o vystavenie potvrdenia o Vašej dobrovoľníckej činnosti, môžete tak poukázať 3%.

Prosime Vás, oslovte v našom mene svojich priateľov a známych.

Naše údaje sú:

Obchodné meno (názov): Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31816304
Sídlo: 812 31 Bratislava, Námestie slobody 17

Vyplnené vyhlásenie nájdete tiež na: http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3345

V mene spoločnosti Vám ďakuje za Vašu finančnú podporu

Výbor Slovenskej spoločnosti pre Geometriu a Grafiku


Postup krokov pre poukázanie 2% dane pre zamestnancov:

1. Najneskôr do 15. februára 2018 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

2. Prevezmite si od zamestnávateľa potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom je uvedené, že nemáte nedoplatok na dani a výška odvedenej ročnej dane.

3. Vyplňte tlačivo: vyhlásenie o poukázaní dane, kde vyčíslite 2% zo zaplatenej dane (čiastka nesmie byť nižšia ako 3 €).

4. Najneskôr do 30. apríla 2018 doručte alebo pošlite daňovému úradu vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane.

Viac na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/


31. marca 2018 je posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie - v rámci tlačív daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane.

Viac nájdete: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/


Tlačivá pre zamestnancov:

1. Vyhlásenie (už čiastočne vyplnené) o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 a 52 ods. 26 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - formulár 1

2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov (väčšinou mzdová účtáreň vystavuje vlastné potvrdenia) - formulár 2


Bližšie informácie o poukazovaní 2% dane a vzory tlačív nájdete tiež na stránke:

www.rozhodni.sk

alebo

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3345