Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku SSGG bola oficiálne zaregistrovaná 13. 5. 2002 na Ministerstve vnútra SR.

SSGG je nezávislá nezisková organizácia, pod záštitou ktorej možno organizovať vedecké podujatia
o geometrii a počítačovej grafike, zriaďovať sponzorské kontá a nadácie pre vedeckých pracovníkov
za účelom stimulácie vedeckého rozvoja v príslušných disciplínach a prezentácie výsledkov na verejnom fóre.
V rámci spoločnosti SSGG aktívne pracuje aj skupina Slovenské ženy v matematike,
ktorá združuje členky EWM - European Women in Mathematics.

Jednou z aktivít spoločnosti je podpora publikačnej činnosti v oblasti geometrie a počítačovej grafiky.
Spoločnosť je vydavateľom periodika G,
prvého vedeckého časopisu pre geometriu a počítačovú grafiku v slovenčine.

Vítané sú všetky ďalšie aktivity - diskusné fórum na Internete, softvérový bazár, workshopy, internetovské kurzy, atď., ktoré možno vykonávať pod hlavičkou spoločnosti.

Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku je kolektívnym členom medzinárodnej spoločnosti
ISGG - International Society for Geometry and Graphics,
ktorá je neziskovou medzinárodnou spoločnosťou s registrovaným organizačným výborom na čele
s predsedom. Túto funkciu v súčasnosti vykonáva

Prof. Luigi Cocchiarella z Politechniky v Miláne, v Taliansku.

Cieľom spoločnosti pre geometriu a grafiku je presadzovať medzinárodnú spoluprácu a stimulovať vedecký výskum, pedagogickú prácu a metodiku vyučovania v oblasti geometrie a počítačovej grafiky.
O naplnenie tohto cieľa sa spoločnosť snaží nasledovnými aktivitami:

1) podporou transferu medzi geometriou a počítačovou grafikou

2) úsilím o zvyšovanie kvality grafického a geometrického vzdelania konštruktérov, dizajnérov, inžinierov a geometrov na medzinárodnej úrovni

3) spoluprácou s medzinárodnými organizáciami a korporáciami

4) publikovaním medzinárodného časopisu pre geometriu a grafiku

5) sponzorovaním medzinárodných konferencií, seminárov a sympózií o geometrii a grafike

6) podporou dotovaného výskumu a zriaďovania sponzorských fondov

7) úsilím získať priazeň a členstvo národných spoločností pre geometriu a grafiku, ako aj jednotlivcov.

Ročné členské zahŕňa jedno číslo vedeckého časopisu Journal for Geometry and Graphics
vydávaného v dvoch samostatných dieloch v angličtine, v rozsahu cca 100 strán,
vo vydavateľstve Heldermann Verlag v Spolkovej republike Nemecko.
Cena jedného čísla časopisu (2 diely) je 100,- EURO vrátane poštovného.