Stanovy Slovenskej spoločnosti pre Geometriu a Grafiku

 

Preambula

Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku (ďalej iba SSGG) je nezisková vedecká spoločnosť pre rozvoj geometrie a počítačovej grafiky na Slovensku.

Činnosť SSGG je zameraná na posilňovanie a stimuláciu záujmu o rozvoj vedeckého výskumu, metodiky vyučovania a učebných metód a techník v oblasti geometrie a počítačovej grafiky.

 

Časť I.

Základné ustanovenia

Článok 1. Názov, sídlo a právna forma spoločnosti

1. Názov spoločnosti je: Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku

2. Sídlom SSGG je Bratislava.

3. SSGG je občianskym združením s právnou subjektivitou.

4. SSGG je právnickou osobou a dňom jeho vzniku je deň registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Článok 2. Poslanie a pôsobnosť spoločnosti

1. Poslaním SSGG je:

a) podporovať rozvoj geometrie a počítačovej grafiky a ich vzájomnej interakcie

b) presadzovať kvalitu geometrického a grafického vzdelania na všetkých typoch škôl v SR

c) spolupracovať s medzinárodnými spoločnosťami a organizáciami rovnakého zamerania

d) podieľať sa na organizácií vedeckých podujatí, konferencií, seminárov a sympózií o geometrii a počítačovej grafike

e) vydávať informačný bulletin spoločnosti

f) rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.

2. SSGG pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

Článok 3. Členstvo

1. Členstvo v SSGG je individuálne alebo kolektívne (najmenej tri osoby).

2. Individuálnym členom sa môže stať každý jednotlivec, ktorý má záujem o činnosť v prospech spoločnosti.

3. Kolektívne členstvo slúži pre katedry univerzít a vysokých škôl, ústavy, resp. záujmové skupiny a pracovné tímy, metodické komisie a kabinety základných a stredných škôl, a pod.

4. Členovia SSGG majú právo:

a) voliť a byť volení do vedenia spoločnosti

b) podávať návrhy, hlasovať o návrhoch a usmerňovať činnosť SSGG

c) byť informovaní o činnosti SSGG

d) prednostne získavať a používať časopisy a publikácie, ktoré SSGG vydáva, vlastní alebo ináč zabezpečí.

5. Členovia SSGG sú povinní:

a) zachovávať stanovy SSGG

b) aktívne sa zapájať do činnosti SSGG

c) prispievať k rozširovaniu nových vedeckých poznatkov v oblasti geometrie a počítačovej grafiky

d) platiť členské príspevky

6. Členstvo zaniká úmrtím člena, písomným oznámením člena o jeho vystúpení z SSGG alebo zrušením, ak je konanie člena v rozpore so stanovami SSGG, z dôvodu úmyselného porušenia pravidiel občianskej morálky alebo spáchania úmyselných protiprávnych činov, ktoré sú v rozpore so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. O zrušení členstva rozhoduje výbor spoločnosti. Keď dôvody pre zrušenie členstva pominuli, možno znovu požiadať o členstvo v spoločnosti.

 

Časť II.

Orgány a činnosť spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

  1. výbor spoločnosti
  2. valné zhromaždenie

Článok 4. Vedenie SSGG

1. SSGG je riadne zaregistrovaná vedecká spoločnosť na čele s trojčlenným voleným výborom spoločnosti.

2. Výbor spoločnosti tvoria: predseda spoločnosti, tajomník spoločnosti, koordinátor spoločnosti.

3. Výbor spoločnosti riadi predseda spoločnosti.

4. Predseda spoločnosti oficiálne zastupuje SSGG na verejných podujatiach, v služobnom styku a zodpovedá za dodržiavanie stanov a celú činnosť SSGG.

5. Tajomník spoločnosti registruje členov SSGG, spravuje fond členských príspevkov a vedie agendu SSGG.

6. Koordinátor spoločnosti zabezpečuje spoluprácu SSGG s medzinárodnými a národnými vedeckými inštitúciami a spoločnosťami príbuzného zamerania, ako JSMF, JČMF, ISGG, ai.

7. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

8. Valné zhromaždenie členov SSGG zvoláva výbor spoločnosti.

9. Do kompetencie valného zhromaždenia patrí:

- riešenie všetkých koncepčných a sporných otázok

- schvaľovanie výšky členského príspevku, finančného rozpočtu, účtovnej závierky

- schválenie formy kontroly činnosti spoločnosti

- schvaľovanie zmien stanov

- schvaľovanie uznesenia o zániku spoločnosti

- voľba výboru spoločnosti

10. Každý člen spoločnosti sa môže zúčastniť valného zhromaždenia aj korešpondenčnou formou, zaslaním svojho stanoviska tradičnou alebo elektronickou poštou na adresu spoločnosti.

Článok 5. Spôsob voľby výboru spoločnosti

1. Voľba výboru spoločnosti prebieha verejne.

2. Členom výboru spoločnosti sa môže stať každý člen spoločnosti (s členstvom individuálnym alebo kolektívnym), ktorého navrhne aspoň jeden člen spoločnosti.

3. Členovia spoločnosti navrhujú kandidátov do výboru spoločnosti.

4. Z jednotlivých navrhnutých kandidátov do výboru spoločnosti volia členovia SSGG predsedu spoločnosti, tajomníka spoločnosti a koordinátora spoločnosti odovzdaním svojho hlasu akoukoľvek formou - písomne, elektronickou poštou, či osobne.

Článok 6. Zastupovanie SSGG

1. V mene spoločnosti rokujú a podpisujú podľa týchto stanov: predseda spoločnosti, tajomník spoločnosti a koordinátor spoločnosti tak, že k názvu (symbolu) SSGG pripoja svoj podpis a označenie funkcie.

2. Výbor spoločnosti môže splnomocniť aj iné osoby, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali SSGG a rokovali v jej mene.

Článok 7. Činnosť SSGG

1. Formy komunikácie členov spoločnosti sú:

a) prednášková, publikačná a osvetová činnosť

b) organizovanie konferencií, sympózií, seminárov a odborných stretnutí

c) publikačná činnosť

d) komunikácia cestou elektronických médií

f) iné zákonné formy a prostriedky

2. Všetky podujatia organizované pod záštitou SSGG schvaľuje výbor spoločnosti.

Článok 8. Symboly SSGG

1. Skratka SSGG – písmená v čiernej farbe.

2. Logo SSGG

3. Znak SSGG

 

 

Časť III.

Zásady hospodárenia

Článok 9. Hospodárenie SSGG

1. Majetok SSGG tvoria členské príspevky, príjmy z vlastnej činnosti, dary a dotácie.

2. Za majetok SSGG zodpovedá výbor spoločnosti, správou majetku je poverený tajomník spoločnosti.

3. SSGG má zriadený bankový účet. Pre potreby môže zriadiť i ďalšie bankové účty.

4. Účtovným obdobím je kalendárny rok.

5. Výbor spoločnosti zostaví koncom každého roka finančný rozpočet na nasledujúci rok.

5. Začiatkom každého roka prebieha účtovná závierka predchádzajúceho roka, ktorú zostaví tajomník spoločnosti a predloží ju výboru spoločnosti na schválenie.

 

Časť IV.

Zánik spoločnosti

Článok 10. Zánik SSGG

1. SSGG zanikne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov.

2. Po zániku SSGG pripadne jej majetok organizáciám, ktoré určí valné zhromaždenie.

Článok 11. Platnosť stanov združenia

1. Stanovy SSGG nadobúdajú platnosť dňom registrácie spoločnosti Ministerstvom vnútra SR a sú záväzné pre všetkých členov SSGG.

 

V Bratislave, 9.mája 2002