G

 

slovenský časopis pre geometriu a grafiku

ročník 16 (2019), číslo 31

 

Slovak Journal for Geometry and Graphics

Volume 16 (2019), Number 31
 

ISSN 1336-524X

 

Obsah - Contents


Hexagons and squares as bidimensional representations of a cube
Šesťuholníky a štvorce ako dvojrozmerné reprezentácie kocky
Cristina Càndito, Alessandro Meloni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


Prof. Ján Čižmár ocenený Veľkou medailou sv. Gorazda
Prof. Ján Čižmár awarded Big Medal of St. Gorazd
Andrej Ferko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17


Geometrická a matematická analýza mapy Bohemiae Rosa, Blaeuových historických máp zo 17. storočia a Augustovo zobrazenie
Geometric and mathematical analysis of map Bohemiae Rosa, Blaeu's historical maps from the 17th century and August's projection
Margita Vajsáblová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19


Pocta Maryam Mirzakhani
A tribute to Maryam Mirzakhani
Daniela Velichová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

 

Abstrakty - Abstracts

 

Hexagons and squares as bidimensional representations of a cube

Šesťuholníky a štvorce ako dvojrozmerné reprezentácie kocky

1Cristina Càndito, 2Alessandro Meloni

1,2Department Architecture and Design University of Genoa (Italy)
Stradone Sant’Agostino, 37 – 16123 Genova, Italy e-mail: candito@arch.unige.it
1e-mail: canditouarch.unige.it
2e-mail: arch.melonialessandrogmail.com

 

Abstract.  This contribution examines examples of the plane representation of a series of cubes and the strategies used by some artists to work between the plane and the space. We analyse the recurrence in graphic language of some configurations, which have a twodimensional and three-dimensional meaning, such as the hexagonal tessellation that can be assimilated to isometric orthogonal axonometry. Known since ancient times, its suggestive effects were used in a series of artistic expressions in the twentieth century as well as in the graphic language of today’s music videos.

Abstrakt. V príspevku skúmame príklady rovinnej reprezentácie skupiny kociek a stratégie, ktoré niektorí autori používajú pri zobrazovaní útvarov v rovine a v priestore. Analyzujeme fenomén opakovania vzoru v grafickom jazyku niektorých konfigurácií, ktoré majú dvojrozmerný a trojrozmerný význam, akými sú aj šesťuholníkové tesalácie pripomínajúce izometrické zobrazenie v ortogonálnej axonometrii. Ich sugestívne účinky, známe už zo staroveku, sa používali v sérii umeleckých prejavov v dvadsiatom storočí, ako aj v grafickom jazyku súčasných hudobných videí.

Key words:  tessellation, isometry, axonometry, symmetry, optical illusions

Kľúčové slová: tesalácie, izometria, axonometria, symetria, optické ilúzie

Back


Prof. Ján Čižmár ocenený Veľkou medailou sv. Gorazda

Prof. Ján Čižmár awarded Big Medal of St. Gorazd

Andrej Ferko

Katedra algebry a geometrie Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: Andrej.Ferkofmph.uniba.sk

 

Abstrakt.  Ocenenie prof. RNDr. Jána Čižmára, CSc.
za celoživotnú prácu a prínos v matematike.

Abstract. Award to prof. RNDr. Ján Čižmár, CSc.
for his lifelong work in mathematics.

Klíčová slova:  Veľká medaila sv. Gorazda

Key words: Big medal of st. Gorazd

Späť

Back 

Geometrická a matematická analýza mapy Bohemiae Rosa,
Blaeuových historických máp zo 17. storočia a Augustovo zobrazenie

Geometric and mathematical analysis of map Bohemiae Rosa,
Blaeu's historical maps from the 17th century and August's projection

Margita Vajsáblová

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 11, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: margita.vajsablovastuba.sk

 

Abstrakt.  Historické mapy majú okrem faktografickej aj umeleckú hodnotu, ich matematické a geometrické základy sú veľmi rozmanité. V tomto článku sa zameriavame na geometrickú analýzu kartografického zobrazenia na troch mapách zo 17. storočia, a to mapy sveta, Európy a mapy Bohémie, ktorých autormi sú Willem Blaeu so synom Joanom. Analýzou mapovej kuriozity Bohemiae Rosa od Kristiána Vettera sme ukázali geometrické objekty (päťuholníky, epicykloidy) a vlastnosti kompozície mapy, čím sme sa snažili vniknúť do myslenia autora pri jej tvorbe. V závere článku je uvedená matematická a geometrická charakteristika Augustovho zobrazenia, ktoré tiež používa epicykloidy.

Abstract.  Historical maps present not only factual but also artistic value. Their mathematical and geometric fundamentals show a great diversity. The paper deals with geometric analysis of the cartographic projection on three maps from the 17th century mapping the world, Europe and Bohemia, whose authors are Willem Blaeu with his son Joan. Analyzing the map curiosity of Bohemiae Rosa by Christoph Vetter we have showed the geometrical objects (pentagons, epicycloids) and properties of the map composition in conjunction with the author's message. The final chapter presents mathematical and geometric characteristics of August's cartographic projection, where epicycloids are also used.

Kľúčové slová:  historické mapy, kartometrická analýza, kartografické zobrazenie, epicykloida

Key words:  historical map, cartometric analysis, cartographic projection, epicycloid

Späť

Back 

Pocta Maryam Mirzakhani

A tribute to Maryam Mirzakhani

Daniela Velichová

Ústav matematiky a fyziky, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: daniela.velichovastuba.sk

 

Abstrakt.  Článok približuje život a prácu Maryam Mirzakhani (1977 - 2017) – prvej a zatiaľ jedinej ženy, ktorá sa stala nositeľkou Fieldsovej medaile od jej uvedenia v roku 1936. Mirzakhani je inšpiráciou pre všetky mladé ženy na svete, aby verili svojim vlastným schopnostiam a neváhali premeniť svoje sny o vedeckej kariére na skutočnosť.

Abstract.  The paper outlines the life and work of Maryam Mirzakhani (1977 - 2017) – the first and the only female winner of the Fields Medal since its inception in 1936. Mirzakhani is an inspiration to young women around the world, to believe in their own abilities and to pursue their academic dreams changing them to reality.

Kľúčové slová:  topológia, hyperbolická geometria, krivky, geodetiky, moduli spaces

Key words:  topology, hyperbolic geometry, curves, geodesics, moduli spaces

Späť

Back