G

 

slovenský časopis pre geometriu a grafiku

ročník 18 (2021), číslo 36

 

Slovak Journal for Geometry and Graphics

Volume 18 (2021), Number 36
 

ISSN 1336-524X

 

Obsah - Contents


Pripravuje sa vydanie prekladu diela Euklides: Základy
Edition of the translation of Euclid: The Elements is being prepared
Ján Čižmár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


Zaujímavé konštrukčné prvky v architektúre vytvorené pomocou kružníc
Interesting construction elements in architecture generated using circles
Michaela Holešová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23


Hermann Minkowski a cesta k časoprostoru
Hermann Minkowski and the way to time-space
Jakub Poruba, Věra Ferdiánová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

 

Abstrakty - Abstracts

 

Pripravuje sa vydanie prekladu diela Euklides: Základy

Edition of the translation of Euclid: The Elements is being prepared

Ján Čižmár

ul. Astrová 16, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: cizmar85gmail.com

 

Abstrakt. Prvý úplný preklad Euklidových Základov do slovenčiny ponúka príležitosť znovu sa zamyslieť a zdôrazniť význam tohto diela v školskej praxi, najmä pri písaní učebníc ako aj vo vyučovaní elementárnej geometrie vo vyšších ročníkoch základných a stredných škôl. Pomerne dôkladné oboznámenie sa s podstatou axiomaticko-deduktívnej metódy v elementárnej geometrii je v dnešnej dobe veľmi žiadúcou vedomosťou každého vzdelaného človeka.

Abstract. The first complete translation of the Euclid´s Elements into Slovak offers an opportunity to reflect newly the significance of this work in the school practice, especially in the writing textbooks as well as in the teaching elementary geometry in the higher forms of the grammar schools. A relatively profound acquaintance with the essence of the axiomatic-deductive method in the elementary geometry is a very desirable knowledge of every well-educated person nowadays.

Kľúčová slová: viacznačná Euklidova terminológia, axiomaticko-deduktívna metóda

Keywords: ambiguous Euclid´s terminology, axiomatic-deductive method

Späť

Back 

Zaujímavé konštrukčné prvky v architektúre vytvorené pomocou kružníc

Interesting construction elements in architecture generated using circles

Michaela Holešová

Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika
e-mail: michaela.holešovauniza.sk

 

Abstrakt. V architektúre sa používajú rôzne zaujímavé tvary. Vzhľadom na podmienku jednoduchosti technického prevedenia sa väčšinou vytvárajú zo základných geometrických prvkov ako sú úsečka a kružnica. Kružnica je základný určujúci prvok aj pre ovál alebo štvorlístok, ktoré sa často využívajú pre vytvorenie netradičných pôdorysov, otvorov a ozdobných prvkov dobových stavieb. V článku sa zaoberáme známymi konštrukciami oválov ako aj ich modifikáciami a konštrukciami niektorých typov štvorlístkov.

Abstract. Various interesting shapes are used in architecture. Due to the condition of simplicity of technical design they are usually formed from basic geometric elements such as a line and a circle. The circle is also a basic determining element for ovals or four-leaf clover, which are often used to create non-traditional floor plans, openings and decorative elements of period buildings. In this article we deal with known constructions of ovals as well as their modifications and constructions of some types of Quatrefoils.

Kľúčové slová: ovál, štvorlístok, konštrukcia, aproximácia elipsy

Keywords: oval, Quatrefoil, construction, approximation of an ellipse

Späť

Back 

Hermann Minkowski a cesta k časoprostoru

Hermann Minkowski and the way to time-space

1Jakub Poruba, 2Věra Ferdiánová

1,2Katedra matematiky Přírodovedecká fakulta, Ostravská univerzita
30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Česká republika
1e-mail: jakub.porubaosu.cz
2e-mail: vera.ferdianovaosu.cz

 

Abstrakt. Německý matematik Hermann Minkowski byl významným matematikem 2. poloviny 19. století a počátku 20. století. Svou prací přispěl k rozvoji v oblastech neeuklidovské geometrie; k řešení problematiky teorie čísel a matematické fyziky a otázek teorie relativity využíval geometrické metody. Jako první vyslovuje myšlenku o jednotě prostoru času ve spojitosti s přeformulováním známé Einsteinovy speciální teorie relativity. Proto je na jeho počest pojmenován čtyřrozměrný prostor s nulovou křivostí. Cílem příspěvku je představit jak život Hermanna Minkowského, tak stručně uvést jeho příspěvek k teorii relativity ve spojitosti s jeho spolupracovníky.

Abstract. Hermann Minkowski was an eminent German mathematician of 2nd half of the 19th Century and the beginning of the 20th Century. His work contributed to development in areas of non-Euclidean geometry; for solving problems within number theory and mathematical physics he used geometrical methods. He was the first one to propose the idea of spacetime union upon the reformulation of wellknow Einstein’s special theory of relativity. Thus, the four-dimensional time-space with zero curvature is named in his honour. Aim of this article is to introduce Hermann Minkowski life and to give brief notes to his contribution to the theory of relativity in connection with his co-workers.

Klíčová slova: Hermann Minkowski, David Hilbert, Albert Einstein, Göttingen, časoprostor, speciální teorie relativity, obecná teorie relativity

Keywords: Hermann Minkowski, David Hilbert, Albert Einstein, Göttingen, space-time, special theory of relativity, general theory of relativity

Späť

Back 

  G36.pdf