Slovo na úvod

 

Vážené čitateľky a čitatelia, otvárate stránky prvého slovenského časopisu špecificky tematicky zameraného na dve vedecké disciplíny, geometriu a počítačovú grafiku. Časopisu, venovaného geometrii, jednej zo základných oblastí matematiky, vôbec prvej vedeckej disciplíne na svete vybudovanej na princípoch exaktnej axiomatickej teórie, ktorá na viac ako 2000 rokov ovplyvnila štruktúru výstavby a metodológiu vedeckých disciplín všeobecne. Časopisu, venovaného zároveň počítačovej grafike, jednej z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí informatiky, v rámci ktorej sa pre 21. storočie otvárajú až nebezpečne nedozierne možnosti modelovania virtuálnej reality.

Čas na opodstatnenie vzniku slovenského vedeckého časopisu poskytujúceho informácie o dianí v rámci spomínaných dvoch vedeckých disciplín neoddeliteľne spojených predmetom svojho bádania - geometrickými formami a ich vzťahmi, dozrel už dávnejšie. Slovenská geometrická vedecká komunita už dlho pociťuje absenciu priestoru na prezentáciu výsledkov svojej tvorivej práce, dokladujúcich jej životaschopnosť a odhodlanie pokračovať v rozvoji svojej vedeckej disciplíny. Rozvoj geometrie je totiž, napriek čoraz viac prevládajúcemu názoru o jej nepotrebnosti a nahraditeľnosti počítačovou grafikou, nezadržateľný a nevyhnutný.

Geometria vždy bola a zrejme aj zostane jedinou vedou zaoberajúcou sa na čistej abstraktnej úrovni štúdiom priestoru a jeho foriem, útvarov a ich vlastností, štúdiom transformácií a pohybu ako formy prejavu existencia a života priestoru.

Časopis G je oficiálnym periodikom Slovenskej Spoločnosti pre Geometriu a Grafiku, profesijného združenia geometrov a vedeckých pracovníčok a pracovníkov v oblasti geometrie, prevažne učiteľov geometrie na rôznych typoch škôl v Slovenskej republike. Na jeho stránkach sa budú objavovať články zaoberajúce sa geometrickou problematikou z rôznych uhlov pohľadu a v rôznej šírke a hĺbke spracovania. Čitatelia tu nájdu články vedecké i populárne, články venované pedagogickým aspektom výučby geometrie a počítačovej grafiky, pohľady do histórie geometrie rovnako ako perspektívy jej ďalšieho rozvoja a aktuálne správy o vývoji v oblasti počítačovej grafiky a geometrického modelovania. Uverejňované budú tiež tematické prehľady o otvorených problémoch jednotlivých vedeckých disciplín a stave ich riešenia ako aj odborné články o aplikáciách geometrie a geometrických metód v rôznych oblastiach vedy, techniky a umenia. Časopis bude prinášať taktiež informácie rôzneho druhu súvisiace s činnosťou spoločnosti SSGG, informácie o významných vedeckých podujatiach, konferenciách a seminároch konajúcich sa na Slovensku i v zahraničí, biografie známych slovenských geometrov a pripomienky ich jubileí a výročí.

Prvé číslo časopisu sa dostáva do rúk čitateľom vďaka finančnej podpore, ktorú na jeho realizáciu venovala spoločnosť Hewlett Packard Slovakia s.r.o. Je zostavené prevažne z príspevkov členov redakčnej rady. Obsahuje články rôznych žánrov s problematikou z viacerých geometrických disciplín, počítačovej grafiky a aplikácií geometrie. Našim zámerom bolo ponúknuť na úvod dostatočne pestrú paletu informácií z rozličných oblastí geometrie a jej aplikácií, dokumentovať širokosťou záberu univerzálnosť geometrických metód riešenia problémov a uchopenia problematiky, ale aj nezastúpiteľnosť geometrie ako vedeckej disciplíny i metódy reprezentácie.

Milé čitateľky a čitatelia, redakčná rada časopisu G netrpezlivo očakáva Vaše prvé reakcie, námety a podnety, rovnako ako aj oprávnenú konštruktívnu kritiku či upozornenie na nedostatky a chyby. Tešíme sa na Vaše pôvodné autorské články a zaujímavé príspevky.

Prajeme Vám veľa príjemných chvíľ strávených - veríme že užitočne - nad stránkami nášho časopisu.

 

redakčná rada

Späť