G

 

slovenský časopis pre geometriu a grafiku

ročník 1 (2004), číslo 1

 

Slovak Journal for Geometry and Graphics

Volume 1 (2004), Number 1
 

ISSN 1336-524X

 

Obsah - Contents

Slovo na úvod
Foreword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


Spomienka na profesora Medeka
Memory to professor Medek
Ján Čižmár - Jozef Zámožík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7


Malá paleta ukladacích a rozmiestňovacích problémov
A small palette of the packing and arrangement problems
Vojtech Bálint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11


Geometria pomáha technológiám
Geometry helps technology
Miloš Božek -Edita Vranková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17


Násobnosť v algebrickej geometrii (historický vývoj pojmu)
Multiplicity in algebraic geometry (historical development of the concept)
Ján Čižmár: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35


Geometry in graphics and multimedia courses at the FIIT STU in Bratislava
Geometria vo výučbe grafiky a kurzoch multimédií na FIIT STU v Bratislave
Martin Šperka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55


Geodetická krivka, ortodroma a loxodroma v kartografických zobrazeniach
Geodetic curve, ortodrom and loxodrom in cartographic projections
Margita Vajsáblová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67


Masívy
Solids
Daniela Velichová: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77


Dynamický konštruktivizmus
Dynamic constructivism
Milan Dobeš: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

 

Abstrakty

 

1Ján Čižmár - 2Jozef Zámožík

1Katedra matematiky Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Račianska 59, 813 34 Bratislava, SR
e-mail: cizmarfedu.uniba.sk

2Katedra matematiky Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave Paulinská 15, 750 00 Trnava, SR
e-mail: zamomtf.stuba.sk

* 23. októbra 1923                       + 31. marca 1992

Späť

Back 

Malá paleta ukladacích a rozmiestňovacích problémov

A small palette of the packing and arrangement problems

Vojtech Bálint

F-PEDaS ŽU, Katedra matematiky Moyzesova 20, 010 26 Žilina, SR
e-mail: balintfpedas.utc.sk

 

Abstrakt.  Článok podáva stručný prehľad súčasného stavu riešenia niektorých problémov o optimálnom ukladaní objektov a rozmiestňovaní bodov. Výsledok o Blichfeldtovej nerovnosti doteraz nebol publikovaný.

Abstract.  The paper presents a brief survey of the contemporary state of solutions of some problems on optimal packing of objects and arrangements of points. The result on Blichfeldt’s inequality was not published yet.

Kľúčové slová:  ukladanie, hustota, štvorec, kruh, obdĺžnik

Key words:  packing, density, square, circle, rectangle

Späť

Back 

Geometria pomáha technológiám

Geometry helps technology

Miloš Božek, Edita Vranková

Katedra geometrie, FMFI, UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR
e-mail: bozekfmph.uniba.sk

Katedra matematiky a informatiky, PdF, TU Priemyselná 4, 918 43 Trnava, SR
e-mail: evrankovtruni.sk

 

Abstrakt.  Záujem o riešenie problémov rozmiestňovania má nielen vnútorné príčiny, spočívajúce v stálej aktuálnosti témy, ale aj vonkajšie, vyplývajúce z potrieb praxe. Cieľom článku je ukázať niektoré možnosti využitia topologických a geometrických prostriedkov pri zabezpečovaní neprekrývania sa rozmiestňovaných šablón počas tvorby optimálneho polohového plánu, čo je jedna zo základných čiastkových úloh technologického procesu v mnohých priemyselných odvetviach.

Abstract.  Solutions of layout problems are interested not only because of the internal reasons related to this highly topical theme, but because of external once too, which are following from the practical needs. The aim of this paper is to present some possibilities of the utilization of topological and geometric means for securing a non-overlapping of the displaced patterns during the process of creating the optimal layout. This is obviously one of the basic tasks of the technological process within many industrial branches.

Kľúčové slová:  rozmiestňovacie problémy, polohový plán, neprekrývanie sa šablón, husté rozmiestnenia rovinných geometrických útvarov, množina D(M,N), technologický proces, textilný, kožiarsky, strojársky, drevársky (sklársky a papierenský) priemysel

Key words:  layuot problems, cutting plan, non-overlapping of patterns, dense placements of plane geometric figures, the set D(M,N), technological process, textile, leather, machine, wood (glass and paper) industry

Späť

Back 

Násobnosť v algebrickej geometrii (historický vývoj pojmu)

Multiplicity in algebraic geometry (historical development of the concept)

Ján Čižmár

FMFI UK, Katedra geometrie, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR;
e-mail: cizmarfmph.uniba.sk

PdF UK, Katedra matematiky, Račianska 59, 813 34 Bratislava, SR;
e-mail: cizmarfedu.uniba.sk

 

Abstrakt.  Článok približuje vývin pojmu násobnosť v algebrickej geometrii a v komutatívnej algebre od najstarších čias až po súčasnosť. Prináša rôzne koncepcie tohto pojmu - klasické aj moderné - ich porovnanie a zástoj v algebrickej geometrii aj v algebre 20. storočia. Uvádza aj významné osobnosti histórie matematiky, ktoré sa zaslúžili o budovanie a rozvoj pojmu násobnosti.

Abstract.  This paper describes the development of the concept of the multiplicity in the algebraic geometry and in the commutative algebra from the origins up to our days. It brings various conception of this notion - both classical and modern - their comparison and role in the algebraic geometry and in the algebra of the 20th century. It also presents notable personalities of the history of mathematics who have contributed to the creation and development of the concept of multiplicity.

Kľúčové slová:  násobnosť koreňa algebrickej rovnice, násobnosť bodu algebrickej variety, násobnosť prieseku algebrických variet v bode, Weilova násobnosť, Hilbertova - Samuelova násobnosť

Key words:  the multiplicity of a root of an algebraic equation, the multiplicity of a point of an algebraic variety, the intersection multiplicity of algebraic varieties at a point, Weil´s multiplicity, Hilbert-Samuel´s multiplicity

Späť

Back 

Geometria vo výučbe grafiky a kurzoch multimédií na FIIT STU v Bratislave

Geometry in graphics and multimedia courses at the FIIT STU in Bratislava

Martin Šperka

Slovak University of Technology Faculty of Informatics and Information Technology Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, SR
e-mail: martin.sperkafiit.stuba.sk

 

Abstrakt.  Klasická Geometria sa vytratila v ostatných rokoch z učebných osnov mnohých vysokých škôl - tradičných i technických univerzít. Obdobná situácia je v informatike, počítačovom inžinierstve, softvérovom inžinierstve a informačných systémoch. Napriek tomuto faktu je však geometria všestranne využívaná a implicitne prítomná v mnohých iných predmetoch, ako sú Počítačová grafika, Spracovanie obrazu, Computer Vision, CAD-modelovanie s podporou počítačov, ako aj Multimédiá, Internetovské technológie (Web3D), ba dokonca aj Interakcia človek - počítač, alebo Telekomunikačné štandardy (napr. MPEG4). Na fakulte Informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave máme 2 predmety zaoberajúce sa počítačovou grafikou a jeden pojednávajúci o multimédiách. V článku sú prezentované hlavné témy z obsahu spomenutých predmetov a predstavené sú prehľadne študentské projekty, ktoré majú isté geometrické súvislosti.

Abstract.  In the last years classical Geometry disappeared from the curricula of many university schools - sciences as well engineering. The same situation is in Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering and Information Systems. But, despite this fact geometry is widely exploited and implicitly present in other subjects, like Computer Graphics, Image Processing, Computer Vision, Computer Aided Design as well as in Multimedia, Internet Technologies (Web3D) or even Human - Computer Interaction or Telecommunication standards (e.g. MPEG4) At the Faculty of Informatics and Information Technology STU we have 2 subjects dealing with the Computer Graphics and one with Multimedia. This paper presents main topics taught in these subjects and summarizes students projects which have a close connection to the Geometry issue.

Kľúčové slová:  geometria, počítačová grafika, multimédiá, virtuálna realita, Web3D, Augmented Reality, eContent

Key words:  Geometry, Computer Graphics, Multimedia, Virtual Reality, Web3D, Augmented Reality, eContent.

Späť

Back 

Geodetická krivka, ortodroma a loxodroma v kartografických zobrazeniach

Geodetic curve, ortodrom and loxodrom in cartographic projections

Margita Vajsáblová

SvF STU, Katedra matematiky Radlinského 11 813 68 Bratislava, SR
e-mail: gitkamath.sk

 

Abstrakt.  Cieľom článku je popísať geometrické vlastnosti geodetických kriviek (hlavne ortodromy) a loxodrom, ich obraz v zobrazeniach na rovinu, valcovú a kužeľovú plochu. V článku sú uvedené odvodené a upravené analytické vyjadrenia týchto kriviek za účelom vytvorenia programov na vykreslenie ich obrazu v prostredí systému Mathematica for Windows 4.0.

Abstract.  The aim of this paper is a description of geometric properties of geodetic curves -geodesics (especially on sphere) and loxodroms, and their views in azimutal, cylidrical and conic projections. Presented analytic expressions of these curves are derived and modified for usage in creating of programs for their projection by system Mathematica f. W. 4.0.

Kľúčové slová:  ortodróma, loxodróma, geodetická krivka, cylidrické, kónické, azimutálne zobrazenia

Key words:  geodetic curve, geodesic, loxodrom, cylidrical, conic, azimutal projections

Späť

Back 

Masívy

Solids

Daniela Velichová

SjF STU, Katedra matematiky Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, SR
e-mail: daniela.velichovastuba.sk

 

Abstrakt.  V článku sú uvedené základné vnútorné geometrické vlastnosti masívov, vyjadrené pomocou analytickej reprezentácie masívu vo forme bodovej funkcie troch reálnych premenných. Definovaná je prvá základná forma masívu a jej súvis s vnútornou geometriou masívu. Prezentované vzorce pre výpočet dotykových a normálových vektorov parametrických kriviek a plôch masívu, ich veľkostí a uhlov, a vzorce pre výpočet ich skalárnych, vektorových a zmiešaných súčtov sú vyjadrené pomocou diskriminantu a koeficientov prvej základnej formy masívu. Uvedených je niekoľko poznámok o objemovom elemente a nahustení masívu a jeho homogenite.

Abstract.  In the paper, basic intrinsic geometric properties of a solid are introduced on the base of the solid analytical representation in the form of a point function in three real variables. The solid first differential form is derived, and its relations to the solid intrinsic geometry are studied. There are presented formulae for calculations of tangent and normal vectors to the solid iso-parametric curves and surfaces, their size and angles they form, formulae for calculations of their scalar, vector and mixed triple scalar products using coefficients and discriminant of the solid first differential form. Notes on solid volume element and density, homogenity and inhomogeneity are introduced.

Kľúčové slová:  vnútorná geometria masívu, geometrické modelovanie, free-form masívy

Keywords:  solid intrinsic geometry, geometric modelling, free-form solids

Späť

Back 

Dynamický konštruktivizmus

Dynamic constructivism

Akad. maliar Milan Dobeš

Múzeum Milana Dobeša (Milan Dobeš Museum)
Zámočnícka 13
811 03 Bratislava, SR

      

     

Späť

Back