SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE GEOMETRIU A GRAFIKU

si Vás dovoľuje informovať o možnosti

publikovať vedecké, odborné a populárne články

s GEOMETRICKOU PROBLEMATIKOU

v periodiku spoločnosti SSGG vychádzajúcom 2x ročne.

Vaše príspevky očakávame na adrese sídla spoločnosti

v elektronickej alebo tlačenej forme

a všetky recenzentmi akceptované a autormi upravené články

budú publikované za úhradu 6,- Euro za stranu

(členovia SSGG platia len 5,- Euro za stranu)

Redakčná rada časopisu sa teší na spoluprácu s Vami

veriac v úspech a kvalitu nášho spoločného produktu

*** PRVÉHO SLOVENSKÉHO ČASOPISU PRE GEOMETRIU ***Pokyny pre autorov
Adresa:

Spoločnosť SSGG
Ústav matematiky a fyziky
Strojnícka fakulta STU
Námestie Slobody 17
812 31 Bratislava
e-mail: ssggssgg.sk
http://www.ssgg.sk
Plagát upravený pre tlač: plagatik-casopis.pdf