G

 

slovenský časopis pre geometriu a grafiku

ročník 3 (2006), číslo 6

 

Slovak Journal for Geometry and Graphics

Volume 3 (2006), Number 6
 

ISSN 1336-524X

 

Obsah - Contents

Slovo na úvod
Foreword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5


Interpolační NURBS křivky s okrajovými podmínkami
Interpolation NURBS curves with end conditions
Ivana Linkeová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7


Zložené cyklické plochy
Composite Cyclical Surfaces
Tataina Olejníková. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21


Z dejín deskriptívnej geometrie v Rakúsko - Uhorsku
Niektorí najvýznamnejší predstavitelia

From the history of Descriptive Geometry in Austria - Hungaria
Some of the Most Important Representatives

Zita Sklenáriková. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29


Modelovanie a optimalizácia tvaru cestného retardéra
Modelling and Shape Optimisation of Speed Bump
Darina Stachová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49


Malorozponové strešné štruktúry z bambusu
Small-size roof constructions
Anton Vranka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

 

Abstrakty - Abstracts

 

Interpolační NURBS křivky s okrajovými podmínkami

Interpolation NURBS curves with end conditions

Ivana Linkeová

Katedra matematiky, Fakulta strojní, ČVUT Praha, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha, ČR
e-mail: Ivana.Linkeovafs.cvut.cz

 

Abstrakt.  V článku je prezentována těžnicová metoda konstrukce tečných vektorů v krajních bodech interpolační NURBS křivky. Tečné vektory konstruované navrhovanou metodou mohou být použity jako okrajové podmínky pro výpočet interpolační NURBS křivky v případě, že počet segmentů této křivky má být roven počtu ramen definičního polygonu. Je zde také uvedeno porovnání tvaru takto konstruované křivky s interpolační NURBS křivkou zadanou stejnou soustavou definičních bodů modelovanou bez okrajových podmínek

Abstract. The median methods for construction of tangent vectors at endpoints of interpolation NURBS curve is presented in this paper. The tangent vectors constructed according the suggested method can be used as the end conditions for the calculation of interpolation NURBS curve in the case when the number of segments of this curve has to be the same as the number of edges of definition polygon. In the article, the shape of the curve obtained in such a way with the shape of the curve given by the same set of definition points and constructed without end conditions is compared, too.

Key words:  NURBS, interpolace, interpolační NURBS křivka, tečný vektor, okrajové podmínky

Kľúčové slová:  NURBS, interpolation, interpolation NURBS curve, tangent vector, boundary conditions

Späť

Back 

Zložené cyklické plochy

Composite Cyclical Surfaces

Tatiana Olejníková

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta TU Košice, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, SR
e-mail: tatiana.olejnikovatuke.sk

 

Abstrakt.  Článok opisuje vytvorenie a vektorovú reprezentáciu zloženej cyklickej plochy, ktorá vznikne otáčaním kružnice okolo niektorej hrany sprievodného trojhranu skrutkovice, pričom sa sprievodný trojhran sa rovnomerne pohybuje po skrutkovici.

Abstract. The paper describes determination of the vector equation of a compound cyclical surface generated by revolution of a circle about an edge of the trihedron of a helix that is moving evenly along the helix.

Kľúčové slová: matica transformácie, otáčanie, skrutkovica, sprievodný trojhran, dotyčnica, hlavná normála, binormála, cyklická plocha

Key words:   transformation matrix, revolution, helix, moving trihedron, tangent, main normal, binormal, cyclic surface

Späť

Back 

Z dejín deskriptívnej geometrie v Rakúsko - Uhorsku II

From the history of descriptive geometry in Austria - Hungaria II

Zita Sklenáriková

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, FMFI UK v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, SR
e-mail: sklenarikovafmph.uniba.sk

 

Abstrakt. Rozhodujúcim obdobím formovania deskriptívnej geometrie ako vedy bola druhá polovina 19. storočia. Článok ponúka (nadväzujúc na [19]), prostredníctvom poznámok zo života a diela prvej generácie najvýznamnejších pestovateľov tejto matematickej disciplíny, aspoň náčrt fascinujúcej panorámy vývoja deskriptívnej geometrie v rakúskej oblasti vtedajšieho Rakúsko-Uhorska.

Abstract.  The second part of the 19. century was a crutial period for the formation of the descriptive geometry as a science. The article offers (in connection with [19]) – through the notes on the life and the work of the first generation of its best cultivators – at least an outline of the fascinating panorama of the development of this branch of mathematics in the Austro-Hungarian empire of that time.

Kľúčové slová:  vývin deskriptívnej geometrie v Rakúsko-Uhorsku, zo života a diela jej najvýznamnejších pestovateľov

Key words: development of descriptive geometry in Austro-Hungarian empire, the life and the work of its best cultivators

Späť

Back 

Modelovanie a optimalizácia tvaru cestného retardéra

Modelling and Shape Optimisation of Speed Bump

Darina Stachová

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky Fakulty prírodných vied, Žilinská Univerzita v Žiline
Hurbanova 15, 010 26 Žilina, SR
e-mail: darina.stachovafpv.utc.sk

 

Abstrakt. Pohyb vozidla po cestnom, respektíve mostnom telese je zaujímavý z mnohých hľadísk. Jedným z nich je bezpečnosť jazdy. Preto sme sa podujali preskúmať a matematicky opísať štandardný tvar cestného retardéra a po analýze jazdnej dráhy vozidla navrhnúť jeho optimalizovaný tvar. Takýto tvar retardéra vyhovuje požiadavke sústavného jednobodového kontaktu pneumatiky s vozovkou, neobsahuje singulárne body, čím dáva predpoklady pre bezpečnejšiu jazdu zvlášť pri prevoze osôb v kritickom stave, pri prevoze na otrasy citlivého materiálu, respektíve nebezpečného materiálu za podmienky dodržania obmedzenej rýchlosti.

Abstract. The motion of a vehicle on a road or on the body of a bridge is interesting from several aspects. One of such aspects is a driving safety. We therefore decided to investigate and mathematically describe a standard shape of a speed bump and after the analysis of the vehicle trajectory to propose its optimized shape. This shape satisfies requirement of continuous single-point contact of the wheel tyre with the road and it contains no singular points, which makes the ride safer especially when transporting individuals in critical conditions or shock-sensitive or dangerous materials under the assumption of driving within the speed limit

Kľúčové slová:  cestný retardér, model trajektórie, tvar vozovky

Key words:  speed bump, trajectory model, shape of road

Späť

Back 

Malorozponové strešné štruktúry z bambusu

Small-size roof constructions

Anton Vranka

ul. Partizánska 1, 811 03 Bratislava
e-mail: vrankynextra.sk

 

Abstrakt. Pod záštitou UNESCO sa z iniciatívy architekta Y. Fridmana zrodil program, do ktorého sa zapojil aj autor článku. Cieľom programu boli návrhy na realizáciu najjednoduchších a najlacnejších obytných stavieb pre obyvateľov najchudobnejších oblastí tropického pásma. V článku je uvedený súbor návrhov a riešení niekoľkých typov malorozponových strešných konštrukcií z bambusu.

Abstract. Author of this paper participated in special programme originated on the base of the initiative of architect Y. Fridman under the auspices of UNESCO. Aim of this programme was to realise some of the simplest and cheapest living buildings for population of the poorest regions in tropic areas. Paper presents a collection of design ideas and solutions of several types of roof constructions made from bamboo.

Kľúčové slová:  strešné štruktúry, bambus, konštrukcie a formy, tvarovanie listu, geometrická osnova, rovinný plán, kontrolované tvarovanie, kupolové formy

Key words:  roof structures, bamboo, constructions and forms, modelling of patches, geometric frame, planar plan, controlled shaping, dome forms

Späť

Back